CODZIENNY TRADING Z WOLUMENEM: US.500, OIL.WTI
2017-12-06 13:55:05

US.500

Na amerykańskim indeksie US.500 można zaobserwować narastającą presję podażową. Notowania domknęły lukę hossy oraz spadły pierwszy raz od dłuższego czasu poniżej wstęgi średnich EMA (75-, 100- okresowe) Aktualnie cena znajduje się przy wsparciu 2620 pkt. Prowzrostowa reakcja wraz z rosnącym wolumenem może doprowadzić do zwyżki. Opór znajduje się przy okrągłym poziomie 2655 pkt.

OIL.WTI

Notowania amerykańskiej ropy WTI testują wsparcie 57,00 USD. Obszar ten charakteryzował się wzrostem wolumenu i ostatni test wcześniej wymienionych okolić doprowadził do większej zwyżki. Prowzrostowa reakcja zwiększy szanse do aprecjacji surowca. Przełamanie prawdopodobnie doprowadzi do dalszej przeceny.  

Nazarij Ałeksiuk

nazarij.aleksiuk@noblesecurities.pl

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót