MINUTKI EBC W CENTRUM UWAGI
2018-01-11 11:21:47

Wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie publikacja zapisków z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Przypomnę, iż w grudniu EBC nie zmienił stóp procentowych i potwierdził, że od stycznia tego roku w ramach programu QE będą skupowane aktywa o wartości 30 mld EUR, przynajmniej do końca września 2018 roku. Bank podwyższył prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w strefie euro w latach 2018-2019 orz projekcję inflacji na 2018 roku. Ograniczona presja inflacyjna w strefie euro stanowiła argument dla gołębiej frakcji w EBC za potrzebą utrzymania luźnych warunków w polityce pieniężnej pomimo wyraźnych oznak ekspansji gospodarczej. Minutki powinny być wskazówką odnośnie tego czy układ sił w obozie jastrzębi i gołębi uległ zmianie. Grudniowe dane o inflacji CPI w strefie euro nie wskazują jednak na rychłą potrzebę zmian wytycznych odnośnie polityki monetarnej tzw. forward guidance.
 

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną na poziomie 1,5%, co było zgodne z konsensusem rynkowym. Zdaniem Rady obecny poziom stóp procentowych zapewnia zrównoważony wzrost gospodarczy a także sprzyja utrzymaniu równowagi makroekonomicznej. Grudniowe dane odnośnie inflacji CPI w Polsce stanowiły wsparcie dla gołębiej retoryki Rady. Inflacja bazowa pozostaje niska. Oczekuje się także, że wskaźnik CPI będzie utrzymywał się w pobliżu celu w okresie projekcji, co nie sprzyja jak na razie decyzji o szybkim wzroście kosztu pieniądza. Prezes Glapiński po raz kolejny podtrzymał swoje stanowisko, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2018 roku, a nawet dłużej, co z pewnością będzie sprzyjać utrzymaniu dobrej koniunktury, choć zakłada się, że dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w drugiej połowie 2017 roku.
 

Duży wpływ na zmienności głównej pary walutowej – EUR/USD – w  dniu wczorajszym miały informacje podane przez agencję Bloomberg, że Chiny rozważają ograniczenie bądź nawet całkowite wstrzymanie zakupów amerykańskich obligacji w ramach przeglądu polityki inwestowania rezerw walutowych, co wpłynęło na gwałtowne osłabienie dolara. Kurs EUR/USD  z okolic 1,1930 wzrósł w rejon 1,2000, po czym w drugiej połowie dnia ruch ten został praktycznie w całości zniwelowany. Aktualnie notowania oscylują nieco poniżej poziomu 1,1950 w oczekiwaniu na dane z USA odnośnie bezrobocia tygodniowego i inflacji PPI.
 

USD/PLN
 

Notowania USD/PLN dotarły do istotnej strefy oporu, która niegdyś stanowiła wsparcie w postaci lokalnych dołków w rejonie 3,5085-3,5146.  W tych okolicach przebiega również 50% zniesienia całości ostatniego impulsu spadkowego z poziomu 3,5962 oraz linia kijun. Dominującym trendem pozostaje spadkowy, o czym świadczy utrzymywanie się notowań poniżej dolnego ograniczenia chmury ichimoku oraz kluczowych średnich kroczących EMA (50- i 100-okresowej) w skali D1. Pojawienie się aktywności ze strony podażowej w strefie oporu będzie sprzyjało powrotowi kursu w okolice 3,4685, gdzie wsparcie wyznacza tenkan sen. Z drugiej strony ewentualne przełamanie strefy oporu zaowocuje ruchem w okolice 50-okresowej średniej EMA na poziomie 3,5312.
 
 
EUR/USD
 

EUR/USD wspiera się na 100-okresowej średniej EMA w skali H4 w oczekiwaniu na dane z USA. Para zniwelowała większość wczorajszego ruchu wzrostowego, jednak w dalszym ciągu utrzymuje się powyżej kluczowej strefy wsparcia w rejonie 1,1880-1,1910, w którym przebiega 200-okresowa średnia EMA w skali H4 oraz 38,2% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej kształtującej się od 7.XI.2017r. Wyrysowanie się formacji prowzrostowych w strefie wsparcia będzie impulsem do aktywności ze strony popytowej i powrotu do trendu wzrostowego. Najbliższy opór wyznacza wczorajsze maksimum dzienne na poziomie 1,2017.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblesecurities.pl
 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót