ANALIZA TECHNICZNA: EURCAD
2018-02-12 08:57:55

Notowania na wykresie dziennym EURCAD przetestowały wsparcie przy psychologicznym poziomie 1,5400 i 38,2% zniesienia FIBO. Dalsza presja sprzedających prawdopodobnie doprowadzi do dalszej korekty wzrostów. Otwarcie tygodnia charakteryzowało się luką hossy. Brak dynamicznych spadków poniżej piątkowe minimum zwiększą szanse do zwyżki. Opór znajduje się przy okrągłym poziomie 1,5550 Warto zwrócić uwagę na niższy interwał czasowy.

Cena na wykresie H1 znajduje się pomiędzy wsparciem 1,5400 i oporem 1,5450. Aktualnie widać niezdecydowanie. Brak silnego wzrostu wraz z przełamaniem oporu i linii tendencji prawdopodobnie doprowadzi do dalszej przeceny. Przełamanie wsparcia 1,5400, zwiększy szanse do spadków.

Nazarij Ałeksiuk

nazarij.aleksiuk@noblesecurities.pl

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót