ANALIZA TECHNICZNA: EUR/JPY
2018-04-16 09:58:23

Para walutowa testuje obszar wsparcia zlokalizowany w okolicy poziomu 132,00, który był już testowany w dniach 14-17.12.2017 r. jako wsparcie oraz w dniach 13-14.03.2018 r. jako opór. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 100- okresowa, która może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu D1 wskazuje na wartości dodatnie, co może świadczyć, iż panuje sentyment wzrostowy. 

Wykres 1, EUR/JPY, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 można zauważyć, iż może utworzyć się formacja podwójnego dna. W przypadku realizacji takiego scenariusza mogą pojawić się reakcje popytowe i cena może wzrosnąć do obszaru oporu, który znajduje się w okolicy poziomu 133,00. W pobliżu tego poziomu znajduje się lokalne maksimum z dnia 13.04.2018 r., które wynosi 132,90. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu H1 oraz histogram wskaźnika MACD wskazują na trend wzrostowy. Natomiast w przypadku gdy obszar wsparcia 132,00 zostanie zdecydowanie przebity to wówczas możliwa jest przecena i spadki do obszaru wsparcia, który wypada w okolicy poziomu 131,00. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 23.02.2018 r. oraz 06-09.04.2018 r.

Wykres 2, EUR/JPY, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót