ANALIZA TECHNICZNA: BR.69
2018-05-15 12:11:36

Na wykresie dziennym możemy zaobserwować, iż cena kontraktu na indeks giełdowy BOVESPA (BR.69) przetestowała obszar wsparcia, który znajduje się w okolicy poziomu 8490,0 pkt. Poziom ten był wielokrotnie broniony przez kupujących w dniach 15-19.02.2018 r., 02.03.2018 r., 07-08.03.2018 r. oraz 25.04.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiega górne ograniczenie chmury ichimoku, które może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 1, BR.69, interwał D1

Cena kontraktu na indeks giełdowy BR.69 znajduje się nad średnimi kroczącymi EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu H1, które zlokalizowane są w okolicy obszaru wsparcia 8490,0 pkt. W tym przypadku mogą stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu H1 osiąga wartości dodatnie, co może świadczyć, iż sentyment jest wzrostowy. Jeśli sentyment wzrostowy zostanie utrzymany, to cena kontraktu może wzrosnąć do obszaru oporu, który położony jest w okolicy poziomu 8645,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 05.04.2018 r. oraz 11.05.2018 r. Natomiast w przypadku przebicia wsparcia 8490,0 pkt. może pojawić się presja podażowa, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 8370,0 pkt. Poziom ten broniony był przez kupujących w dniach 30.01.2018 r., 19.03.2018 r., 28.03.2018 r. oraz 09-10.04.2018 r. 

Wykres 2, BR.69, interwał H1 

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót