ANALIZA TECHNICZNA: US.500
2018-05-16 11:40:25

Wskaźnik ichimoku dla wykresu dziennego wskazuje, iż cena kontraktu na indeks giełdowy S&P 500 (US.500) znajduje się w trendzie wzrostowym. Obecnie cena testuje obszar wsparcia zlokalizowany w okolicy okrągłego poziomu 2700,0 pkt. Poziom ten broniony był przez kupujących w dniach 21-22.02.2018 r. oraz 19.03.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiega górne ograniczenie chmury ichimoku, które może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 1, US.500, interwał D1

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu H1 również wskazuje na trend wzrostowy. W pobliżu wsparcia 2700,0 pkt. przebiega średnia krocząca 200- okresowa, która może stanowić wsparcie dla ceny. Jeśli nastąpi ponowny test wsparcia, to może utworzyć się formacja podwójnego dna i możliwe jest, iż pojawią się reakcje popytowe. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić wzrost ceny kontraktu w rejon lokalnego maksimum z dnia 14.05.2018 r., który wynosi 2740,9 pkt. Natomiast jeśli wsparcie 2700,0 pkt. zostanie przebite, to wówczas może nasilić się presja podażowa, która może sprowadzić cenę w rejon obszaru wsparcia, który znajduje się w okolicy poziomu 2675,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 29.12.2017 r.- 02.01.2018 r. oraz 01-05.03.2018 r.

Wykres 2, US.500, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót