ANALIZA TECHNICZNA: SILVER
2018-06-12 12:28:37

Wczorajszego dnia cena kontraktu na uncję srebra wybiła się powyżej górnego ograniczenia trendu bocznego, który trwał od 08.02.2018 r. i był zawarty między obszarem wsparcia położonym w okolicy poziomu 16,20 (dolne ograniczenie) oraz obszarem oporu zlokalizowanego w okolicy 16.80 (górne ograniczenie). Cena kontraktu dotarła i przetestowała obszar oporu położony w okolicy 16,90, po czym skierowała się w stronę wsparcia, który znajduje się w okolicy górnego ograniczenia trendu bocznego i wynosi 16,80. Poziom ten funkcjonował jako opór i był broniony przez sprzedających w dniach 06-07.03.2018 r., 27.03.2018 r., 11.05.2018 r.

Wykres 1, SILVER, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, iż trend krótkookresowy jest wzrostowy. Jeśli na obszarze wsparcia 16,80 pojawią się reakcje popytowe, to najprawdopodobniej cena kontraktu zostanie ponownie wyniesiona do obszaru oporu 16,90. Poziom ten broniony był przez niedźwiedzie w dniach 05-06.02.2018 r. oraz 14-16.02.2018 r. Natomiast jeśli wsparcie 16,80 nie zostanie obronione przez byki, to może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę kontraktu do kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w okolicy poziomu 16,70. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 21.02.2018 r., 26.02.2018 r. oraz 25.05.2018 r. gdy był broniony przez sprzedających.

Wykres 2, SILVER, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót