ANALIZA TECHNICZNA: AUD/USD
2018-06-13 10:25:35

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego może świadczyć, iż na parze walutowej AUD/USD panuje trend spadkowy. Obecnie cena testuje obszar wsparcia, który zlokalizowany jest w okolicy poziomu 0,7550. Poziom ten był broniony przez kupujących w dniach 29-30.11.2017 r., 26.04.2018 r., 08.06.2018 r. oraz broniony przez sprzedających w dniach 04-06.05.2018 r., 11-14.05.2018 r.

Wykres 1, AUD/USD, interwał D1

Warto zwrócić uwagę, iż dzisiejszego wieczoru odbędzie się posiedzenie FED, na którym zostanie ogłoszona decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Jeśli FED zgodnie z oczekiwaniami podniesie stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. do poziomu 2,00% to wówczas powinna nastąpić aprecjacja dolara amerykańskiego. W przypadku realizacji takiego scenariusza cena może ponownie przetestować, a następnie przebić obszar wsparcia 0,7550, co może spowodować nasilenie presji podażowej, która powinna sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia znajdującego się w okolicy okrągłego poziomu 0,7500. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 07-11.12.2017 r. oraz 29-30.05.2018 r. Natomiast w przypadku informacji o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, może nastąpić deprecjacja dolara i na obszarze wsparcia 0,7550 mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę do obszaru oporu, który położony jest w okolicy poziomu 0,7600. Od tego poziomu cena odbijała się dnia 22.05.2018 r. gdy był broniony przez niedźwiedzie. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 50- okresowa dla wykresu dziennego, która może stanowić dodatkową barierę dla ceny.

Wykres 2, AUD/USD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót