ANALIZA TECHNICZNA: AUD/USD
2018-06-13 10:25:35

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego może świadczyć, iż na parze walutowej AUD/USD panuje trend spadkowy. Obecnie cena testuje obszar wsparcia, który zlokalizowany jest w okolicy poziomu 0,7550. Poziom ten był broniony przez kupujących w dniach 29-30.11.2017 r., 26.04.2018 r., 08.06.2018 r. oraz broniony przez sprzedających w dniach 04-06.05.2018 r., 11-14.05.2018 r.

Wykres 1, AUD/USD, interwał D1

Warto zwrócić uwagę, iż dzisiejszego wieczoru odbędzie się posiedzenie FED, na którym zostanie ogłoszona decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Jeśli FED zgodnie z oczekiwaniami podniesie stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. do poziomu 2,00% to wówczas powinna nastąpić aprecjacja dolara amerykańskiego. W przypadku realizacji takiego scenariusza cena może ponownie przetestować, a następnie przebić obszar wsparcia 0,7550, co może spowodować nasilenie presji podażowej, która powinna sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia znajdującego się w okolicy okrągłego poziomu 0,7500. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 07-11.12.2017 r. oraz 29-30.05.2018 r. Natomiast w przypadku informacji o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, może nastąpić deprecjacja dolara i na obszarze wsparcia 0,7550 mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę do obszaru oporu, który położony jest w okolicy poziomu 0,7600. Od tego poziomu cena odbijała się dnia 22.05.2018 r. gdy był broniony przez niedźwiedzie. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 50- okresowa dla wykresu dziennego, która może stanowić dodatkową barierę dla ceny.

Wykres 2, AUD/USD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót