ANALIZA TECHNICZNA: PL.20
2018-06-13 12:16:37

Cena kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20) przebiega poniżej chmury ichimoku dla wykresu dziennego oraz linia Tenkan-sen jest położona poniżej linii Kijun-sen, co może świadczyć, iż dominuje trend spadkowy. Od dnia 11.06.2018 r. cena kontraktu testuje obszar wsparcia zlokalizowany w okolicy poziomu 2230,0 pkt. Poziom ten był broniony przez kupujących w dniach 20.03.2018 r., 23.03.2018 r. oraz 18.05.2018 r.

Wykres 1, PL.20, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 warto zwrócić uwagę, iż na obszarze wsparcia 2230,0 pkt., w przypadku obrony tego poziomu przez kupujących, może utworzyć się formacja podwójnego dna, która może zainicjować reakcje popytowe. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić wzrost ceny kontraktu do obszaru oporu, który położony jest w okolicy poziomu 2270,0 pkt. Poziom ten był broniony przez sprzedających w dniach 27.03.2018 r., 07.06.2018 r. oraz broniony przez kupujących 25-26.04.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiega dolne ograniczenie chmury ichimoku w skali dziennej, co może być dodatkową barierą dla ceny. Natomiast jeśli poziom wsparcia 2230,0 pkt. zostanie przebity, to może nasilić się presja podażowa, która może sprowadzić cenę kontraktu do kolejnego obszaru wsparcia, który znajduje się w okolicy poziomu 2190,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 28.03-04.04.2018 r. gdy był broniony przez byki.

Wykres 2, PL.20, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót