ANALIZA TECHNICZNA: OIL.BRENT
2018-08-10 09:59:15

Po gwałtownych spadkach trwających od dnia 08.08.2018 r., cena kontraktu na baryłkę ropy Brent dotarła do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 71,50. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 16-18.04.2018 r., 16-18.07.2018 r., 02.08.2018 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej może wskazywać, że panuje trend wzrostowy. Oscylator stochastyczny dla wykresu dziennego wskazuje na obszary wyprzedania i osiąga wartości poniżej poziomu 20. Ewentualne wyjście powyżej tego poziomu może spowodować reakcje popytowe.

Wykres 1, OIL.BRENT, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 można zauważyć, że w przypadku pojawienia się reakcji popytowych na obszarze wsparcia 71,50, to może utworzyć się formacja podwójnego dna. W przypadku realizacji takiego scenariusza, cena kontraktu może zostać wyniesiona do obszaru oporu, który zlokalizowany jest w okolicy poziomu 73,00. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 19-20.04.2018 r., 24-25.04.2018 r., 01-03.05.2018 r., 08.05.2018 r., 15-18.06.2018 r., 21-22.06.2018 r., 11-13.07.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 100- okresowa dla wykresu D1, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny. Natomiast w przypadku przebicia wsparcia 71,50, to najprawdopodobniej nastąpi nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę kontraktu do kolejnego obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 70,00. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 26-27.03.2018 r., 02.04.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 200- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 2, OLI.BRENT, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót