ANALIZA TECHNICZNA: PLATINUM
2018-09-13 13:44:09

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej może wskazywać, że cena kontraktu na uncję platyny znajduje się w trendzie spadkowym. Obecnie cena kontraktu testuje obszar oporu, który położony jest w pobliżu poziomu 800,00. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 03.07.2018 r., 18-20.07.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 21.08.2018 r., 27-28.08.2018 r., 31.08.2018 r., 10.09.2018 r. Oscylator stochastyczny dla wykresu dziennego wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartości powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może zainicjować reakcje podażowe.

Wykres 1, PLATINUM, interwał D1 

Na niższym interwale czasowym H1 można zauważyć, że w przypadku, gdy na obszarze oporu 800,00 pojawią się reakcje podażowe to może utworzyć się formacji podwójnego szczytu. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić spadek ceny do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 770,00. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 17.08.2018 r., 23-24.08.2018 r., 04-05.09.2018 r., 07-10.09.2018 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli bykom uda się przebić opór 800,00 to może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę do kolejnego obszaru oporu położonego w pobliżu poziomu 830,00. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 04.07.2018 r., 06.07.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 31.07-01.08.2018 r., 03-10.08.2018 r.

Wykres 2, PLATINUM, interwał H1 

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót