ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN
2018-09-21 12:28:49

Na wykresie dziennym dla pary walutowej USD/PLN można zaobserwować, że utworzyła się formacja Głowy z ramionami (RGR). Głowa położona jest w pobliżu poziomu 3,8100, natomiast ramiona na wysokości poziomu 3,7340. Obecnie cena testuje linię szyi, która znajduje się na poziomie 3,6400. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 09.05.2018 r., 15-16.05.2018 r., 08.06.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 22-23.05.2018 r., 30.07-01.08.2018 r., 28-29.08.2018 r.

Wykres 1, USD/PLN, interwał D1

W przypadku, gdy linia szyi zostanie przebita, to może nastąpić spadek ceny o wartość zbliżoną do odległości między głową a linią szyi do poziomu 3,4700, w którego pobliżu znajduje się obszar wsparcia. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 27-30.04.2018 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli byki obronią linię szyi to mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę do obszaru oporu zlokalizowanego w okolicy poziomu 3,7340, gdzie znajduje się linia ramion. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 19-22.06.2018 r., 11-13.07.2018 r., 19-20.07.2018 r., 04-10.09.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 29.06-02.07.2018 r.

Wykres 2, USD/PLN, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót