ANALIZA TECHNICZNA: GBP/PLN
2018-10-10 15:33:04

Od dnia 01.10.2018 r. mogliśmy zaobserwować gwałtowne umocnienie funta szterlinga wobec polskiego złotego. Obecnie cena pary walutowej GBP/PLN znajduje się w pobliżu obszaru oporu, który jest zlokalizowany w okolicy poziomu 4,9400. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 01.06.2018 r., 21-22.06.2018 r., 27-29.06.2018 r., 08-09.07.2018 r. Cena mocno oddaliła się od średnich kroczących 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego, co może znaczyć, że panuje silny trend wzrostowy. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartości powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może zainicjować reakcje podażowe.

Wykres 1, GBP/PLN, interwał D1 

Na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych może wskazywać, że trend krótkookresowy również jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to może nastąpić test i przebicie obszaru oporu 4,9400. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę do kolejnego obszaru oporu, który położony jest w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 30.05.2018 r., który wynosi 4,9868. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 29-30.05.2018 r., 02-05.07.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli na oporze 4,9400 pojawią się reakcje podażowe to najprawdopodobniej nastąpi spadek ceny do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 4,9000. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 09.05.2018 r., 15-16.05.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 18.05.2018 r., 24-28.05.2018 r., 30-31.05.2018 r., 15-20.06.2018 r., 25.06.2018 r., 27.06.2018 r., 29.06.2018 r., 07-08.10.2018 r.

Wykres 2, GBP/PLN, interwał H1 

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót