ANALIZA TECHNICZNA: DE.30
2018-10-11 10:13:58

Od dnia 04.10.2018 r. można zaobserwować wyprzedaż na europejskich, amerykańskich i azjatyckich głównych indeksach giełdowych, w tym na niemieckim indeksie giełdowym DAX (DE.30). Dzisiejsze notowania rozpoczęły się od poziomu 11488,5 pkt. po blisko 160 punktowej luce bessy. Większość luki została odrobiona i cena kontraktu dotarła do obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 11600,0 pkt. Cena ostatni raz na tym poziomie była w dniach 01-03.02.2017 r., gdy był broniony przez byki oraz w dniach 02-19.01.2017 r., gdy był broniony przez niedźwiedzie. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości ujemne, co może potwierdzać, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, DE.30, interwał D1 

Wykres 1, DE.30, interwał W1 

Jeśli nie pojawi się optymizm wśród inwestorów to może nastąpić dalszy spadek ceny kontraktu w stronę obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 11400,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 22.12.2016-02.01.2017 r., 17.01.2017 r., gdy był broniony przez kupujących. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 200- okresowa w ujęciu tygodniowym, która może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny. Natomiast jeśli pojawią się reakcje popytowe to najprawdopodobniej nastąpi ponowny test i przebicie obszaru oporu 11600,0 pkt. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść wartość kontraktu do obszaru oporu, który znajduje się w pobliżu poziomu 11800,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 05.03.2018 r., 23-28.03.2018 r., 04.04.2018 r.

Wykres 2, DE.30, interwał H1 

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót