ANALIZA TECHNICZNA: US.100
2018-10-11 12:34:30

Spadki na głównych indeksach giełdowych, które mają miejsce w ostatnich dniach, nie ominęły amerykański indeks giełdowy NASDAQ 100 (US.100). Indeks spółek technologicznych US.100 testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 6950,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 10-22.05.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 29-31.05.2018 r., 28.06.2018 r. Cena znajduje się poniżej średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego, co może znaczyć, że zaczął się trend spadkowy, jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane. Histogram wskaźnika MACD osiąga wartości ujemne, co może wskazywać, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, DE.30, interwał D1 

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu H1 może wskazywać, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to może nastąpić ponowny test i przebicie obszaru wsparcia 6950,0 pkt. W przypadku realizacji takiego scenariusza to może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę kontraktu do kolejnego obszaru wsparcia, który znajduje się w pobliżu poziomu 6850,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 17-19.04.2018 r., 07.05.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz w dniach 15.05.2018 r., 18.05.2018 r., 23.05.2018 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli na wsparciu 6950,0 pkt. pojawią się reakcje popytowe to najprawdopodobniej nastąpi wzrost wartości kontraktu do obszaru oporu położonego w pobliżu poziomu 7050,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 08.06.2018 r., 25-26.06.2018 r., 03-05.07.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 200- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny.

Wykres 2, DE.30, interwał H1 

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót