ANALIZA TECHNICZNA: UK.100
2018-11-07 15:11:15

Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może znaczyć, że nadal przeważa sentyment podażowy dla ceny kontraktu na brytyjski indeks giełdowy FTSE 100 (UK.100). Obecnie cena odbiła się od obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 7030,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 29.03.2018 r., 16-22.10.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 06.04.2018 r., 02-07.11.2018 r. Cena kontraktu znajduje się poniżej chmury ichimoku dla wykresu dziennego oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen, co może znaczyć, że panuje trend spadkowy.

Wykres 1, UK.100, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 można zaobserwować, że cena znajduje się powyżej średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych i w przypadku utrzymania reakcji popytowych może nastąpić wzrost w stronę obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 02.11.2018 r., wynoszącego 7169,5 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 05.04.2018 r., 02.11.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz w dniach 16-17.04.2018 r., gdy był broniony przez kupujących. W pobliżu tego poziomu przebiega linia kijun-sen w skali dziennej, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny. Natomiast jeśli pojawią się reakcje podażowe to najprawdopodobniej nastąpi ponowny test i przebicie wsparcia 7030,0 pkt. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić wartość kontraktu do obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 6900,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 03-04.04.2018 r., 11.10.2018 r., 23-29.10.2018 r.

Wykres 2, UK.100, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót