ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN
2018-11-08 10:01:04

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 31.10.2018 r. wynoszącego 3,8396, cena pary walutowej USD/PLN spadła do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 3,7340. W pobliżu tego poziomu znajduje się linia ramion formacji Głowy z ramionami (RGR), która została opisana w analizie technicznej z dnia 21.09.2018 r. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 19-22.06.2018 r., 11-13.07.2018 r., 19-20.07.2018 r., 04-10.09.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 29.06-02.07.2018 r., 19-23.10.2018 r., 07.11.2018 r.

Wykres 1, USD/PLN, interwał D1

Jeśli linia ramion 3,7340 zostanie przebita to może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 3,6400, gdzie przebiega linia szyi formacji RGR. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 09.05.2018 r., 15-16.05.2018 r., 08.06.2018 r., gdy był broniony przez niedźwiedzie oraz w dniach 22-23.05.2018 r., 30.07-01.08.2018 r., 28-29.08.2018 r., 20-21.09.2018 r., 25-27.09.2018 r., gdy był broniony przez byki. Natomiast jeśli na linii ramion pojawią się reakcje popytowe to najprawdopodobniej nastąpi wzrost ceny w stronę linii głowy, w pobliżu którego znajduje się obszar oporu. Poziom ten był broniony przez sprzedających w dniach 02.07.2018 r., 15-16.08.2018 r., 26.10.2018 r.

Wykres 2, USD/PLN, interwał H1 

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót