ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN
2018-11-08 10:01:04

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 31.10.2018 r. wynoszącego 3,8396, cena pary walutowej USD/PLN spadła do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 3,7340. W pobliżu tego poziomu znajduje się linia ramion formacji Głowy z ramionami (RGR), która została opisana w analizie technicznej z dnia 21.09.2018 r. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 19-22.06.2018 r., 11-13.07.2018 r., 19-20.07.2018 r., 04-10.09.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 29.06-02.07.2018 r., 19-23.10.2018 r., 07.11.2018 r.

Wykres 1, USD/PLN, interwał D1

Jeśli linia ramion 3,7340 zostanie przebita to może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 3,6400, gdzie przebiega linia szyi formacji RGR. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 09.05.2018 r., 15-16.05.2018 r., 08.06.2018 r., gdy był broniony przez niedźwiedzie oraz w dniach 22-23.05.2018 r., 30.07-01.08.2018 r., 28-29.08.2018 r., 20-21.09.2018 r., 25-27.09.2018 r., gdy był broniony przez byki. Natomiast jeśli na linii ramion pojawią się reakcje popytowe to najprawdopodobniej nastąpi wzrost ceny w stronę linii głowy, w pobliżu którego znajduje się obszar oporu. Poziom ten był broniony przez sprzedających w dniach 02.07.2018 r., 15-16.08.2018 r., 26.10.2018 r.

Wykres 2, USD/PLN, interwał H1 

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót