SŁOWA WILLIAMS'A WSPARCIEM DLA DOLARA
2018-12-05 11:10:09

- Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych
- Słowa Williams'a wsparciem dla dolara
- BoC najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe bez zmian
 
Wydarzeniem dania na rynku krajowym będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. Zgodnie z konsensusem rynkowym stopa referencyjna zostanie utrzymana na poziomie 1,5% r/r, zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami większości członków RPP, że nie ma potrzeby zmiany kosztu pieniądza do końca 2019 roku. Dużo ciekawszy może okazać się natomiast komunikat po decyzji i konferencja prasowa z udziałem Glapińskiego ze względu na jastrzębi akcent podczas ostatniego posiedzenia Rady związany ze złożeniem wniosku o podwyżkę stóp procentowych. Gołębie skrzydło w Radzie przeważa i w obliczu słabszej od oczekiwań inflacji bazowej oraz spadku cen ropy ma ono argumenty za utrzymaniem statusu quo w polityce monetarnej.
 

Indeks dolara po raz kolejny wybronił wczoraj wsparcie w postaci 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej. Wsparciem dla waluty amerykańskiej okazały się słowa Williams’a, który opowiadał się za dalszymi podwyżkami stóp procentowych w USA ze względu na dobrą koniunkturę. Solidny wzrost gospodarczy, dobra kondycja rynku pracy oraz inflacja blisko celu są gwarantem grudniowej podwyżki stóp procentowych przez Fed. Więcej o stanie amerykańskiej gospodarki będzie można się  dziś dowiedzieć z Beżowej Księgi. Dolarowi pomaga również utrzymująca się niepewność wobec dalszych relacji pomiędzy USA i Chinami. Optymizm po szczycie G20 okazał się jednak krótkotrwały.
 

Podczas środowej sesji o stopach procentowych będzie decydował także Bank Kanady, który w zeszłym roku zrobił zwrot w kierunku bardziej jastrzębiej polityki monetarnej. Choć na dzisiejszym posiedzeniu nie oczekuje się zmian w poziomie kosztu pieniądza, to jednak zgodnie wcześniejszymi zapowiedziami, BoC zamierza kontynuować stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej by utrzymać inflację w ryzach. W 2018 roku bank zdecydował się na podwyżkę stop procentowych o 25pb w styczniu, lipcu i październiku sprowadzając poziom głównej stopy do 1,75%.
 

USD/CAD
 

USD/CAD utrzymuje się w trendzie wzrostowym. Ostatnia korekta spadkowa jaka miała miejsce z poziomu 1,3359 swoim zasięgiem okazała się najgłębsza w całym impulsie wzrostowym rozpoczętym w X.2018 roku, jednak wyhamowała powyżej geometrycznego poziomu 38,2% zniesienia Fibo całości wspomnianej fali wzrostowej. Wczoraj na wykresie dziennym pojawiła się formacja objęcia hossy i dziś kurs kontynuuje wzrosty. W przypadku podtrzymania siły dolara względem CADa notowania mogą powrócić w okolice lokalnego szczytu na poziomie 1,3359.     
 
              
 

GBP/USD
 

GBP/USD wyhamował spadki w strefie wsparcia wyznaczonej przez minima lokalne z 15.VIII. i 30.X. Aktualnie widać niezdecydowanie rynku w oczekiwaniu na oficjalne głosowanie nad porozumiem ws. Brexitu, które zaplanowano na 11 grudnia. Widoczna jest przewaga strony popytowej, gdyż notowania utrzymują się poniżej dolnego ograniczenia chmury ichimoku i kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100-, 200 – okresowej) w skali D1. W przypadku przełamania okolic 1,2650 droga do pogłębienia spadków pozostaje otwarta.
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblesecurities.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót