ANALIZA TECHNICZNA: DE.30
2018-12-06 10:12:03

Dzisiejsze notowania dla ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) otworzyły się blisko 150- punktową luką bessy. Aktualnie cena znajduje się na obszarze wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 11000,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 24-26.10.2018 r., 20.11.2018 r. Cena kontraktu znajduje się poniżej chmury ichimoku w skali tygodniowej oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen, co może wskazywać, że panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu tygodniowego osiąga wartości ujemne, co można odczytać, iż przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, DE.30, interwał W1

Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej wsparcie 11000,0 pkt. zostanie przebite. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji podażowej i spadek wartości kontraktu do kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 10800,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 15.08.2016 r., 07-08.09.2016 r., 24-27.10.2016 r., 10-22.11.2016 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli na wsparciu 11000,0 pkt. pojawią się reakcje popytowe to jest możliwość wzrostu w stronę obszaru oporu położonego w okolicy poziomu 11200,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 23.10.2018 r., 30.10.2018 r., 16.11.2018 r., 30.11.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 21-22.11.2018 r.

Wykres 2, DE.30, interwał D1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót