ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY
2018-12-06 12:38:40

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych na wykresie dziennym dla pary walutowej USD/JPY może wskazywać, że panuje trend wzrostowy. Obecnie cena testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 112,80. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 13.07.2018 r., 17-19.07.2018 r., 21.09.2018 r., 17-18.10.2018 r., 22-24.10.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 26-27.09.2018 r., 08.10.2018 r., 16-18.11.2018 r., 23-26.11.2018 r., 04-06.11.2018 r. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wyprzedania i osiąga wartości poniżej poziomu 30. Ewentualne wyjście powyżej tego poziomu może zainicjować reakcje popytowe.

Wykres 1, USD/JPY, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych może wskazywać, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi przebicie wsparcia 112,80 oraz spadek ceny w stronę kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 112,00. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 11.07.2018 r., 31.07-01.08.2018 r., 13-17.09.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz w dniach 19.07.2018 r., 20.09.2018 r., 11-12.10.2018 r., 17-18.10.2018 r., 23-25.10.2018 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli wsparcie 112,80 zostanie obronione przez kupujących to mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę w stronę obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 113,60. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 02-05.10.2018 r., 09.11.2018 r., 12-13.11.2018 r., 28.11.2018 r., 03.12.2018 r.

Wykres 2, USD/JPY, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót