ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY
2018-12-06 12:38:40

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych na wykresie dziennym dla pary walutowej USD/JPY może wskazywać, że panuje trend wzrostowy. Obecnie cena testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 112,80. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 13.07.2018 r., 17-19.07.2018 r., 21.09.2018 r., 17-18.10.2018 r., 22-24.10.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 26-27.09.2018 r., 08.10.2018 r., 16-18.11.2018 r., 23-26.11.2018 r., 04-06.11.2018 r. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wyprzedania i osiąga wartości poniżej poziomu 30. Ewentualne wyjście powyżej tego poziomu może zainicjować reakcje popytowe.

Wykres 1, USD/JPY, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych może wskazywać, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi przebicie wsparcia 112,80 oraz spadek ceny w stronę kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 112,00. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 11.07.2018 r., 31.07-01.08.2018 r., 13-17.09.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz w dniach 19.07.2018 r., 20.09.2018 r., 11-12.10.2018 r., 17-18.10.2018 r., 23-25.10.2018 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli wsparcie 112,80 zostanie obronione przez kupujących to mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę w stronę obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 113,60. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 02-05.10.2018 r., 09.11.2018 r., 12-13.11.2018 r., 28.11.2018 r., 03.12.2018 r.

Wykres 2, USD/JPY, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót