ANALIZA TECHNICZNA: PL.20
2019-01-10 10:09:53

Cena kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20) zaczęła dzisiejsze notowania od spadków i zaczyna testować obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 2310,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 30-31.07.2018 r., 08.08.2018 r., 23-24.08.2018 r., 25.09-01.10.2018 r., 03.10.2018 r., 13-17.12.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 03-05.12.2018 r., 08.01.2019 r. Na wykresie dziennym cena kontraktu znajduje się powyżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen, co wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, PL.20, interwał D1 

Na niższym interwale czasowym H1 cena kontraktu znajduje się ponad chmurą ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen, co wskazuje, że trend krótkookresowy również jest wzrostowy. Jeśli wsparcie 2310,0 pkt. zostanie obronione to może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść wartość kontraktu do obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 2340,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniu 28.08.2018 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 03-04.09.2018 r., 03-05.12.2018 r., 19.12.2018 r., 09.01.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli wsparcie 2310,0 pkt. zostanie przebite to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 2280,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 07.06.2018 r., 01-03.08.2018 r., 21-24.09.2018 r., 07-08.11.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 09.08.2018 r., 25.09.2018 r., 28.09.2018 r., 30.11.2018 r., 13-18.12.2018 r.

Wykres 2, PL.20, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót