ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY
2019-01-11 10:07:04

Po utworzenie lokalnego szczytu w dniu 08.01.2018 r., wynoszącego 109,079, cena pary walutowej USD/JPY spadła do obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 108,00. Poziom ten był broniony przez kupujących w dniach 09.02.2018 r., 29.05.2018 r., 07.01.2019 r., 09-10.01.2019 r. oraz broniony przez sprzedających w dniach 21-22.02.2018 r., 03.01.2019 r. Cena znacznie odeszła od średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej i znajduje się pod nimi, co może wskazywać, że panuje mocny trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu D1 osiąga wartości ujemne, co może znaczyć, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, USD/JPY, interwał D1 

Na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi test i przebicie obszaru wsparcia 108,00. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 107,00. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 09-13.03.2018 r., 28-29.03.2018 r., gdy był broniony przez niedźwiedzie oraz w dniach 06-12.04.2018 r., 16-18.04.2018 r., 03.01.2019 r., gdy był broniony przez byki. Natomiast jeśli pojawią się reakcje popytowe to może nastąpić wzrost ceny do obszaru oporu, który znajduje się w pobliżu poziomu 109,00. Poziom ten był broniony przez sprzedających w dniach 24.04.2018 r., 30-31.05.2018 r., 08-09.01.2018 r. oraz broniony przez kupujących w dniach 27-30.04.2018 r., 03-09.05.2018 r., 24-25.05.2018 r., 08-11.06.2018 r.

Wykres 2, USD/JPY, interwał H1 

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót