ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY
2019-02-01 10:02:33

Cena pary walutowej USD/JPY aktualnie testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 108,80. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 07-09.01.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 17.01.2019 r., 30-31.01.2019 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, że panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może oznaczać, iż przeważa sentyment podażowy. Warto zwrócić uwagę, iż dzisiejszego dnia w USA zostaną opublikowane dane z rynku pracy dotyczące zatrudnienia w sektorach pozarolniczych oraz stopy bezrobocia. Oczekiwana zmiana w zatrudnieniu wynosi 165 tys. nowych miejsc pracy, a poziom stopy bezrobocia wynosi 3,9%. 

Wykres 1, USD/JPY, interwał D1

W przypadku słabszych danych z rynku pracy USA może nastąpić deprecjacja dolara amerykańskiego względem japońskiego jena i możliwe jest przebicie obszaru wsparcia 108,80. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w okolicy poziomu 107,80. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 03.01.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz w dniach 09-10.01.2019 r., 14.01.2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli zostaną opublikowane lepsze dane to najprawdopodobniej nastąpi aprecjacja dolara i wzrost ceny do obszaru oporu, który położony jest w pobliżu poziomu 109,80. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 01-02.01.2019 r., 18-25.01.2019 r., 30.01.2019 r.

Wykres 2, USD/JPY, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót