ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY
2019-02-01 10:02:33

Cena pary walutowej USD/JPY aktualnie testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 108,80. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 07-09.01.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 17.01.2019 r., 30-31.01.2019 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, że panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może oznaczać, iż przeważa sentyment podażowy. Warto zwrócić uwagę, iż dzisiejszego dnia w USA zostaną opublikowane dane z rynku pracy dotyczące zatrudnienia w sektorach pozarolniczych oraz stopy bezrobocia. Oczekiwana zmiana w zatrudnieniu wynosi 165 tys. nowych miejsc pracy, a poziom stopy bezrobocia wynosi 3,9%. 

Wykres 1, USD/JPY, interwał D1

W przypadku słabszych danych z rynku pracy USA może nastąpić deprecjacja dolara amerykańskiego względem japońskiego jena i możliwe jest przebicie obszaru wsparcia 108,80. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w okolicy poziomu 107,80. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 03.01.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz w dniach 09-10.01.2019 r., 14.01.2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli zostaną opublikowane lepsze dane to najprawdopodobniej nastąpi aprecjacja dolara i wzrost ceny do obszaru oporu, który położony jest w pobliżu poziomu 109,80. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 01-02.01.2019 r., 18-25.01.2019 r., 30.01.2019 r.

Wykres 2, USD/JPY, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót