DZIŚ DANE Z RYNKU PRACY W USA
2019-02-01 11:13:50

- Dziś dane z rynku pracy w USA
- EUR/USD w pobliżu 1,1500
- Minutki RPP potwierdziły małe szanse na podwyżki stóp w 2019 roku
 
 
Waluta amerykańska będzie pozostawała dzisiaj pod wpływem danych z USA. Pierwsza sesja lutego przyniesie publikację najważniejszego raportu z rynku pracy. Kondycja tego sektora ma szczególne znaczenie przy podejmowaniu decyzji odnośnie parametrów polityki pieniężnej, gdyż jednym z jej celów jest maksymalizacja zatrudnienia, obok dbania o stabilność cen. Konsensus rynkowy zakłada, że stopa procentowa ustabilizuje się w styczniu na poziomie 3,9% w skali roku. Spodziewany jest wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 165 tys. wobec 312 tys. w poprzednim okresie oraz dynamika zarobków na poziomie 3,2% r/r. Dane te jednak najprawdopodobniej będą zaburzone przez zamknięcie rządu w USA. Finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan powinien wskazywać na spadek nastrojów amerykańskich konsumentów w styczniu. Spodziewane jest także utrzymanie niższej aktywności w amerykańskim sektorze przemysłowym. Notowaniom indeksu dolarowego udało się zejść wczoraj chwilowo poniżej 200-okresowej średniej EMA w skali D1. Instrument wybronił wsparcie w postaci linii poprowadzonej po minimach lokalnych począwszy od września 2018 roku, co jak na razie oddala perspektywę powtórnego testowania strefy wsparcia w rejonie 93,30/45 pkt. Z drugiej strony, po bardziej gołębim przekazie ze strony Fed, wydaje się mało prawdopodobny szybki powrót powyżej strefy oporu w okolicy 95,70 pkt.
 

Dolar odreagował wczoraj swoje osłabienie względem euro. Notowaniom EUR/USD nie udało się przetestować oporu w postaci 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej, która stanowiła do tej pory skuteczną barierę dla strony popytowej na tej parze. Jednak po zmianie nastawienia Fed odnośnie polityki monetarnej tylko kwestią czasu wydaje się to, kiedy to nastąpi. Waluta europejska pozostaje dziś stabilna w reakcji na publikację ostatecznych odczytów indeksów PMI obrazujących aktywność przemysłu Niemiec i całej strefy euro. Z kolei wczoraj notowaniom głównej pary mógł szkodzić odczyt dynamiki PKB dla strefy euro, który wskazywał na wyhamowanie tempa wzrostu koniunktury do 1,2% w IV kwartale 2018 roku. Jeśli kolejne dane będą rozczarowywać, to Europejski Bank Centralny będzie zmuszony zmienić swoje wytyczne odnośnie ścieżki stóp procentowych.
 

Złoty wczoraj gwałtowanie zyskał na wartości zarówno względem euro, jak i dolara. Naszej krajowej walucie pomagały bardzo dobry odczyt dynamiki PKB za 2018 roku, a także zmiana nastawienia Fed odnośnie polityki monetarnej. Z kolei minutki z ostatniego posiedzenia RPP potwierdziły, że szanse na zmianę stóp procentowych w tym roku są niewielkie. Perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, pomimo oczekiwanego stopniowego obniżania się tempa wzrostu PKB.  Ponadto w ocenie Rady inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego w horyzoncie prognozy.
 

EUR/USD
 

EUR/USD oscyluje pomiędzy 100- i 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej.  Wobec zmiany nastawienia Fed wzrosły szanse na ponowne testowanie 200-okresowej średniej EMA w skali D1, która wyznacza najbliższy opór na poziomie 1,1525, co w przypadku przełamania otworzyłoby drogę do wyższych poziomów cenowych w rejonie 1,1570. Silny wsparciem pozostają okolice 1,1300.
 
 

EUR/GBP
 

EUR/GBP pozostaje w fazie odreagowania ostatnich spadków. Notowania zbliżają się w okolice geometrycznego poziomu w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości spadków z poziomu 0,9116, który wypada tuż powyżej okolic 0,8800. Para utrzymuje się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali dziennej (50-,100- i 200-okresowej), co ogranicza skalę zwyżek. Strefę wesparcia wyznacza rejon 0,8615/35.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót