ANALIZA TECHNICZNA: UK.100
2019-02-04 10:16:14

Od dnia 29.01.2019 r. możemy zaobserwować wzrost wartości kontraktu na brytyjski indeks giełdowy FTSE100 (UK.100). Aktualnie cena kontraktu znajduje się pod obszarem oporu zlokalizowanym w pobliżu poziomu 7000,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 17-22.10.2018 r., 30.10.2018 r., 06.11.2018 r., 13-15.11.2018 r., 27-30.11.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 23-25.10.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 100- okresowa dla wykresu dziennego, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że panuje trend spadkowy. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartości powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może zainicjować reakcje podażowe.

Wykres 1, UK.100, interwał D1 

Na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że trend krótkookresowy jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi test i przebicie oporu 7000,0 pkt. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść wartość kontraktu do kolejnego obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 7150,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniu 09.10.2018 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 31.10-02.11.2018 r., 07-12.11.2018 r., 03.12.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca 200- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny. Natomiast jeśli opór 7000,0 zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 6850,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 24-26.10.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 07.12.2018 r., 11-14.12.2018 r., 15-16.01.2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca 50- okresowa dla wykresu dziennego, która może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 2, UK.100, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót