ANALIZA TECHNICZNA: UK.100
2019-02-04 10:16:14

Od dnia 29.01.2019 r. możemy zaobserwować wzrost wartości kontraktu na brytyjski indeks giełdowy FTSE100 (UK.100). Aktualnie cena kontraktu znajduje się pod obszarem oporu zlokalizowanym w pobliżu poziomu 7000,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 17-22.10.2018 r., 30.10.2018 r., 06.11.2018 r., 13-15.11.2018 r., 27-30.11.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 23-25.10.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 100- okresowa dla wykresu dziennego, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że panuje trend spadkowy. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartości powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może zainicjować reakcje podażowe.

Wykres 1, UK.100, interwał D1 

Na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że trend krótkookresowy jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi test i przebicie oporu 7000,0 pkt. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść wartość kontraktu do kolejnego obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 7150,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniu 09.10.2018 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 31.10-02.11.2018 r., 07-12.11.2018 r., 03.12.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca 200- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny. Natomiast jeśli opór 7000,0 zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 6850,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 24-26.10.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 07.12.2018 r., 11-14.12.2018 r., 15-16.01.2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca 50- okresowa dla wykresu dziennego, która może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 2, UK.100, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót