ZŁOTY NIECO SŁABSZY
2019-02-05 10:31:28

- Nieco lepszy sentyment rynkowy
- RBA utrzymał główną stopę procentową na poziomie 1,5%
- Złoty słabszy
 
Z początkiem nowego tygodnia na rynkach można zaobserwować nieco lepszy sentyment, co może być konsekwencją bardziej gołębich sygnałów płynących ze strony banków centralnych i oczekiwania na pozytywny finał negocjacji handlowych pomiędzy USA i Chinami. Wczorajsza kolacja w Białym Domu z udziałem Trump’a i Powell’a wskazuje również na próbę ocieplenia stosunków, po ostrej krytyce działań Rezerwy Federalnej przez prezydenta USA pod koniec zeszłego roku.  Spotkanie miało na celu omówienie ostatnich wydarzeń gospodarczych oraz perspektyw amerykańskiej koniunktury, jednakże szef Fed nie pokusił się o prezentację swoich oczekiwań odnośnie polityki pieniężnej. Indeks dolara kontynuował wczoraj wzrosty na fali pozytywnych piątkowych publikacji z USA. Dzisiaj poznamy finalny styczniowy odczyt indeksu ISM dla amerykańskiego sektora usługowego. Ze strefy euro uwagę przyciągać będą dane o sprzedaży detalicznej, który mogą ciążyć notowaniom euro.
 

Decyzją Banku Rezerw Australii główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 1,5%, co było zgodne z konsensusem rynkowym i wpisywało się we wcześniejsze stanowisko RBA, że niski koszt pieniądza stanowi wsparcie dla australijskiej gospodarki. W komunikacie bank zwrócił uwagę na to, że zwiększyły się ryzyka dla wzrostu gospodarczego. Niepewność dotyczy głównie perspektyw wydatków ze strony gospodarstw domowych. Z drugiej strony jednak rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji oraz oczekiwany jest dalszy stopniowy spadek stopy bezrobocia i powrót inflacji do celu. Mniej gołębi niż oczekiwano komunikat ze strony RBA pozwolił na odreagowanie spadków na parze AUD/USD, która dziś testowała poziom wynikający z 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej.
 

Na rynku krajowym złoty pozostaje słabszy zarówno względem euro, jak i dolara. Nawet złagodzenie  nastawienia w polityce monetarnej przez Fed nie zdołało trwale umocnić złotego. Naruszenie dolnego ograniczenia szerszego zakresu wahań na EUR/PLN oraz USD/PLN okazało się chwilowe. Notowania tych dwóch para walutowych powróciły w rejon oporu wynikający ze zbiegających się średnich EMA (50- i 100-okresowej) w skali dziennej. Jutrzejsze posiedzenie RPP potwierdzi status quo w polityce monetarnej, co powinno pozostać bez wpływu na notowania złotego.
 

EUR/USD
 

EUR/USD powrócił do spadków. Po raz kolejny 200-okresowa średnia EMA w skali D1 okazała się skuteczną barierą dla wzrostów na tej parze. Historycznie wyznaczała ona miejsce wzmożonej aktywności ze strony podażowej. Aktualnie kurs wspiera się na 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej i broni okrągłego poziomu 1,1400. W sytuacji przełamania tych okolic techniczny obraz rynku będzie sprzyjał pogłębieniu spadków. Silny opór wyznaczają okolice 1,1500/25.
 
 

USD/PLN
 

Zejście poniżej dolnego ograniczenia szerszego zakresu wahań oraz 200-okresowej średniej EMA w skali D1 okazało się chwilowe. Kurs kieruje się ponownie w okolice 50-okresowej  średniej EMA w skali dziennej i testuje linie kijun. Przełamanie okolic 3,7570 może stać się impulsem do ponownego testowania dolnego ograniczenia chmury ichimoku. Silnym wsparciem pozostaje rejon 3,7100 - 3,7200.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót