ANALIZA TECHNICZNA: OIL.WTI
2019-02-07 10:01:41

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej dla ceny kontraktu na baryłkę ropy wskazuje, że panuje trend spadkowy. Aktualnie testowany jest obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 53,00. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 20-21.11.2018 r., 01-07.02.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 03-05.12.2018 r., 09-11.01.2019 r. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, OIL.WTI, interwał D1

Jeśli nastąpi ponowny test i przebicie obszaru wsparcia 53,00, to może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 50,70. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 23-26.11.2018 r., 28-29.11.2018 r., 06-13.12.2018 r., 14-15.01.2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli wsparcie 53,00 zostanie obronione to może nastąpić wzrost wartości kontraktu do obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 04.02.2019 r., który wynosi 55,74. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 13-15.11.2018 r., 19.11.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 21.11.2018 r., 31.01-05.02.2019 r.

Wykres 2, OIL.WTI, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót