ANALIZA TECHNICZNA: OIL.WTI
2019-02-07 10:01:41

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej dla ceny kontraktu na baryłkę ropy wskazuje, że panuje trend spadkowy. Aktualnie testowany jest obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 53,00. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 20-21.11.2018 r., 01-07.02.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 03-05.12.2018 r., 09-11.01.2019 r. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, OIL.WTI, interwał D1

Jeśli nastąpi ponowny test i przebicie obszaru wsparcia 53,00, to może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 50,70. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 23-26.11.2018 r., 28-29.11.2018 r., 06-13.12.2018 r., 14-15.01.2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli wsparcie 53,00 zostanie obronione to może nastąpić wzrost wartości kontraktu do obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 04.02.2019 r., który wynosi 55,74. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 13-15.11.2018 r., 19.11.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 21.11.2018 r., 31.01-05.02.2019 r.

Wykres 2, OIL.WTI, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót