ANALIZA TECHNICZNA: PL.20
2019-02-08 14:43:00

Po utworzeniu szczytu w dniu 06.02.2019 r., który wynosi 2425,6 pkt., cena kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20) spadła do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 2360,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 27-30.08.2018 r., 03-04.09.2018 r., 05.12.2018 r., 11.01.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 21-23.01.2019 r., 28-30.01.2019 r. Aktualnie cena kontraktu znajduje się powyżej chmury ichimoku w skali dziennej oraz linia tenkan-sen przebiega ponad linią kijun-sen, co może wskazywać, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, PL.20, interwał D1

Jeśli wsparcie 2360,0 pkt. zostanie obronione to najprawdopodobniej nastąpi ponowny wzrost wartości kontraktu do obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 2425,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 23-25.01.2019 r., 04-07.02.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli wsparcie 2425,0 pkt. zostanie przebite to może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w okolicy poziomu 2300,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 26-31.07.2018 r., 07-10.08.2018 r., 25.09-01.10.2018 r., 03-04.10.2018 r., 08.11.2018 r., 13-17.12.2018 r., 02-04.01.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 05.12.2018 r., 10.01.2019 r.

Wykres 2, PL.20, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót