ANALIZA TECHNICZNA: AUD/USD
2019-02-11 10:04:36

Cena pary walutowej AUD/USD znajduje się nad obszarem wsparcia 0,7080 zlokalizowanym w pobliżu górnego ograniczenia chmury ichimoku dla wykresu dziennego. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 07-12.09.2018 r., 18-19.10.2018 r., 19-20.12.2018 r., 24-25.01.2019 r., 07-11.02.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 23-25.10.2018 r., 28-29.10.2018 r., 26-28.12.2018 r., 31.12.2018 r. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wyprzedania i osiąga wartości poniżej poziomu 20. Ewentualne wyjście powyżej tego poziomu może zainicjować reakcje popytowe.

Wykres 1, AUD/USD, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 warto zauważyć, iż cena pary walutowej AUD/USD znajduje się w chmurze, a linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen, co może znaczyć, że zmienia się trend krótkookresowy ze spadkowego na wzrostowy. W przypadku wybicia z chmury ichimoku może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę do obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 0,7140. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 05.09.2018 r., 14-18.05.2018 r., 14.12.2018 r., 10.01.2019 r., 17.01.2019 r., 29-30.01.2019 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 10-19.10.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli wsparcie 0,7080 zostanie przebite to najprawdopodobniej pojawią się reakcje podażowe, które sprowadzą cenę do kolejnego obszaru wsparcia, który znajduje się w okolicy poziomu 0,7020. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 26.10.2018 r., 23-31.12.2018 r.

Wykres 2, AUD/USD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót