ANALIZA TECHNICZNA: AUD/USD
2019-02-11 10:04:36

Cena pary walutowej AUD/USD znajduje się nad obszarem wsparcia 0,7080 zlokalizowanym w pobliżu górnego ograniczenia chmury ichimoku dla wykresu dziennego. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 07-12.09.2018 r., 18-19.10.2018 r., 19-20.12.2018 r., 24-25.01.2019 r., 07-11.02.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 23-25.10.2018 r., 28-29.10.2018 r., 26-28.12.2018 r., 31.12.2018 r. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wyprzedania i osiąga wartości poniżej poziomu 20. Ewentualne wyjście powyżej tego poziomu może zainicjować reakcje popytowe.

Wykres 1, AUD/USD, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 warto zauważyć, iż cena pary walutowej AUD/USD znajduje się w chmurze, a linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen, co może znaczyć, że zmienia się trend krótkookresowy ze spadkowego na wzrostowy. W przypadku wybicia z chmury ichimoku może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę do obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 0,7140. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 05.09.2018 r., 14-18.05.2018 r., 14.12.2018 r., 10.01.2019 r., 17.01.2019 r., 29-30.01.2019 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 10-19.10.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli wsparcie 0,7080 zostanie przebite to najprawdopodobniej pojawią się reakcje podażowe, które sprowadzą cenę do kolejnego obszaru wsparcia, który znajduje się w okolicy poziomu 0,7020. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 26.10.2018 r., 23-31.12.2018 r.

Wykres 2, AUD/USD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót