ANALIZA TECHNICZNA: US.100
2019-02-11 15:06:12

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy NASDAQ 100 (US.100) znalazła się powyżej układu średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych, co może znaczyć, że panuje trend wzrostowy. Aktualnie cena kontraktu zmierza w kierunku obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 7020,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 10-12.10.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 25.10.2018 r., 31.10-02.11.2018 r., 05-06.02.2018 r. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment podażowy. 

Wykres 1, US.100, interwał D1

Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi test i przebicie obszaru oporu 7020,0 pkt. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić wzrost wartości kontraktu do kolejnego obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 7180,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 30.07-02.08.2018 r., 17.10.2018 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 19-24.10.2018 r., 07-08.11.2018 r., 03.12.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli opór 7020,0 pkt. zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 6860,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 11.10.2018 r., 24-26.10.2018 r., 05.11.2018 r., 29-30.11.2018 r., 01-04.02.2018 r., 07-08.02.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 15-19.11.2018 r., 12.12.2018 r., 18.01.2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiegają średnie kroczące EMA 100-, 200- okresowe w skali dziennej, które mogą stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 2, US.100, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót