ANALIZA TECHNICZNA: US.100
2019-02-11 15:06:12

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy NASDAQ 100 (US.100) znalazła się powyżej układu średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych, co może znaczyć, że panuje trend wzrostowy. Aktualnie cena kontraktu zmierza w kierunku obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 7020,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 10-12.10.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 25.10.2018 r., 31.10-02.11.2018 r., 05-06.02.2018 r. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment podażowy. 

Wykres 1, US.100, interwał D1

Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi test i przebicie obszaru oporu 7020,0 pkt. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić wzrost wartości kontraktu do kolejnego obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 7180,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 30.07-02.08.2018 r., 17.10.2018 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 19-24.10.2018 r., 07-08.11.2018 r., 03.12.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli opór 7020,0 pkt. zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 6860,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 11.10.2018 r., 24-26.10.2018 r., 05.11.2018 r., 29-30.11.2018 r., 01-04.02.2018 r., 07-08.02.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 15-19.11.2018 r., 12.12.2018 r., 18.01.2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiegają średnie kroczące EMA 100-, 200- okresowe w skali dziennej, które mogą stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 2, US.100, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót