CO POWIE DRAGHI?
2019-03-07 11:16:25

- Decyzja EBC w centrum uwagi
- Williams nie widzi obecnie potrzeby podwyżek stóp procentowych
- Bez zaskoczeń ze strony NBP i BoC
 
Wydarzeniem dzisiejszego dnia jest posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Zgodnie z konsensusem rynkowym poziom stóp procentowych nie powinien ulec zmianie, tak samo jak i wytyczne dotyczące ścieżki stóp procentowych w przyszłości. Najprawdopodobniej bank podtrzyma stwierdzenie, że koszt pieniądza zostanie utrzymany na obecnym poziomie „przynajmniej do lata 2019 roku” i tak długo jak to będzie konieczne, aby inflacja w średnim terminie utrzymywała się w okolicy celu na poziomie 2,0%. Dużo uwagi zostanie poświęcone marcowym projekcjom banku dotyczącym inflacji oraz tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro. W ostatnich tygodniach publikacje z tamtejszej gospodarki rozczarowują, co może być argumentem za rewizją w dół prognoz. To z kolei może rozbudzić nadzieję na kolejną transzę taniego finansowania dla banków komercyjnych. W związku z powyższym kluczowy dla notowań euro nie będzie komunikat, a konferencja prasowa z udziałem Mario Draghi’ego. Wydaje się jednak, że bank nie zdecyduje się na podjęcie nowych działań w polityce monetarnej już teraz, kiedy niepewna pozostaje kwestia Brexitu. W oczekiwaniu na to wydarzenie notowania EUR/USD utrzymują się nieco powyżej okrągłego poziomu 1,1300.
 

Wczoraj sytuacja na indeksie dolara pozostawała bardzo stabilna, pomimo publikacji danych wskazujących na zadawalające tempo wzrostu miejsc pracy w amerykańskiej gospodarce. Zgodnie z raportem ADP w lutym przybyło 183 tys. nowych etatów w sektorze prywatnym, co stanowi optymistyczną wskazówkę przed piątkowym oficjalnym raportem z rynku pracy w USA. Z drugiej strony Departament Handlu podał, że deficyt handlowy USA wzrósł w grudniu do 59,8 mld USD. Do większej zmienności na dolarze nie przyczyniły się także wystąpienia członków FOMC. Warto wspomnieć, że John Williams – szef oddziału Fed w Nowym Jorku stwierdził, iż stopy procentowe są obecnie na poziomie neutralnym, co wobec spodziewanego wolniejszego tempa wzrostu amerykańskiej gospodarki stanowi argument za tym, żeby nie spieszyć się z dalszą normalizacją polityki pieniężnej, która w najbliższym czasie pozostanie uzależniona od napływających danych z tamtejszej gospodarki.
 

Nie było niespodzianek ze strony Narodowego Banku Polskiego i Banku Kanady – stopy procentowe zostały utrzymane w marcu na niezmienionym poziomie. Marcowa projekcja inflacji NBP zgodnie z oczekiwaniami została skorygowana w dół, natomiast projekcja PKB została lekko podwyższona. Podczas konferencji prasowej prezes Glapiński powiedział, że planowany przez rząd pakiet fiskalny nie zwiększa prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych w Polsce. W związku z powyższym należy spodziewać się utrzymania jak na razie statusu quo w polityce pieniężnej. Z kolei wymowa komunikatu BoC była bardziej gołębia. Bank przyznał, że publikowane w ostatnim czasie dane wskazują na silniejsze spowolnienie w światowej gospodarce niż tego oczekiwał. BoC spodziewa się także niżej niż wcześniej prognozował dynamiki PKB w Kanadzie w pierwszej połowie 2019 roku  oraz oczekuje, że inflacja będzie utrzymywała się poniżej 2,0% przez większość 2019 roku. Wobec utrzymującej się niepewności, kolejna podwyżka stóp procentowych w Kanadzie wydaje się być dość odległą kwestią.
 

EUR/PLN
 

Notowania EUR/PLN utrzymują się od wczoraj w węższym zakresie wahań pomiędzy 200- i 100-okresową średnią EMA w skali dziennej w oczekiwaniu na kluczowe posiedzenie EBC. Kurs znajduje się poniżej linii kinjun i tenkan, które zbiegają się ku sobie w rejonie 4,3150, co ogranicza potencjał do wzrostów na tej parze. Ewentualne przełamanie wsparcia na poziomie 4,2930 otworzyłoby drogę do pogłębienia spadków w okolice górnego ograniczenia chmury ichimoku.
 
 

EUR/JPY
 

EUR/JPY powrócił do spadków, po tym jak 200-okresowa średnia EMA w skali D1 wraz z linią poprowadzoną po ostatnich maksimach lokalnych okazała się silną barierą dla strony popytowej na tej parze. Aktualnie kurs wspiera się na 100-okresowej średniej EMA w skali D1, a dalszy kierunek ruchu wyznaczy dzisiejsze posiedzenie EBC. Zejście poniżej poziomu 126,30 jenów ze euro doprowadzi do pogłębienia spadków w rejon 50-okresowej średniej EMA w skali D1. Silny opór wyznaczają okolice 127,50.
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót