ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD
2019-03-08 10:09:32

Na wczorajszym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) została podjęta decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro, których poziom pozostał na niezmienionym poziomie -0,40%. Spowodowało to aprecjację dolara amerykańskiego względem euro i cena pary walutowej EUR/USD dotarła do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 1,1200. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 05.07.2016 r., 02-03.08.2016 r., 10-12.08.2016 r., 01-02.09.2016 r., 19-20.09.2016 r. oraz broniony przez byki w dniach 09-14.09.2016 r., 27-30.09.2016 r., 23-24.05.2017 r., 09-14.06.2017 r., 12-13.11.2018 r., 07.03.2019 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, że panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może wskazywać, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, EUR/USD, interwał D1

Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi przebicie wsparcia 1,1200 oraz nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 1,1020. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 24-30.06.2016 r., 06-11.07.2016 r., 05.08.2016 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 18-20.10.2016 r., 05-08.05.2017 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli wsparcie 1,1200 zostanie obronione to mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę do obszaru oporu położonego w pobliżu poziomu 1,1380. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 18-19.08.2016 r., 28-30.11.2018 r., 12-13.12.2018 r., 26.02-04.03.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 07-14.07.2017 r., 10-13.08.2018 r., 20.08.2018 r., 25-26.10.2018 r., 02-05.11.2018 r., 20-21.11.2018 r., 21-27.12.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiegają średnie kroczące EMA 50-, 100- okresowe w skali dziennej, które mogą stanowić dodatkowy opór dla ceny.

Wykres 2, EUR/USD, interwał W1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót