ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD
2019-03-08 10:09:32

Na wczorajszym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) została podjęta decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro, których poziom pozostał na niezmienionym poziomie -0,40%. Spowodowało to aprecjację dolara amerykańskiego względem euro i cena pary walutowej EUR/USD dotarła do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 1,1200. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 05.07.2016 r., 02-03.08.2016 r., 10-12.08.2016 r., 01-02.09.2016 r., 19-20.09.2016 r. oraz broniony przez byki w dniach 09-14.09.2016 r., 27-30.09.2016 r., 23-24.05.2017 r., 09-14.06.2017 r., 12-13.11.2018 r., 07.03.2019 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, że panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może wskazywać, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, EUR/USD, interwał D1

Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi przebicie wsparcia 1,1200 oraz nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 1,1020. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 24-30.06.2016 r., 06-11.07.2016 r., 05.08.2016 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 18-20.10.2016 r., 05-08.05.2017 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli wsparcie 1,1200 zostanie obronione to mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę do obszaru oporu położonego w pobliżu poziomu 1,1380. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 18-19.08.2016 r., 28-30.11.2018 r., 12-13.12.2018 r., 26.02-04.03.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 07-14.07.2017 r., 10-13.08.2018 r., 20.08.2018 r., 25-26.10.2018 r., 02-05.11.2018 r., 20-21.11.2018 r., 21-27.12.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiegają średnie kroczące EMA 50-, 100- okresowe w skali dziennej, które mogą stanowić dodatkowy opór dla ceny.

Wykres 2, EUR/USD, interwał W1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót