EBC MOCNO ZŁAGODZIŁ RETORYKĘ
2019-03-08 11:01:26

- Dziś raport z rynku pracy w USA
- EBC mocno złagodził retorykę
- Indeks dolara na nowych tegorocznych szczytach
 
Rynki pozostają pod wpływem wczorajszej zaskakująco łagodnej retoryki ze strony Europejskiego Banku Centralnego (EBC), jednakże dzisiaj również nie powinno zabraknąć emocji. Podczas piątkowej sesji bowiem zostaną opublikowane najważniejsze dane z amerykańskiej gospodarki, czyli oficjalny raport z rynku pracy. Konsensus rynkowy zakłada, że w lutym utrzymana zostanie dobra kondycja amerykańskiego rynku pracy. Oczekiwany jest spadek stopy bezrobocia do 3,9% z 4,0% w skali roku, wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o  180 tys. oraz co najważniejsze przyśpieszenie dynamiki płac do 3,3% z 3,2% w skali roku. Dobre dane będą stanowiły wsparcie dla i tak dobrego sentymentu dla dolara w ostatnich dniach. Ponadto dobra kondycja rynku pracy stanowi, pomimo wielu niepewności odnośnie perspektyw koniunktury, wsparcie dla scenariusza, że w kolejnych kwartałach Rezerwa Federalna  może zdecydować się na podwyżkę stóp procentowych. Co więcej, poznamy publikacje z amerykańskiego rynku nieruchomości i kanadyjskiego rynku pracy, co może przyczynić się do większej zmienności na parze USD/CAD.
 

Reakcja na wczorajszy komunikat po posiedzeniu EBC oraz konferencje prasową z udziałem Mario Draghi wskazuje, że rynek został zaskoczony istotnym złagodzeniem retoryki ze strony banku. Przede wszystkim w komunikacie padło stwierdzenie o wydłużeniu do końca 2019 roku okresu, w którym  stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie. W związku z powyższym najwcześniej zmiany kosztu pieniądza w strefie euro można spodziewać się w 2020 roku. Ponadto wymownym gołębim akcentem było podjęciu już w marcu decyzji o uruchomieniu nowej serii tanich pożyczek dla banków komercyjnych (tzw. TLTRO –III), które rozpoczną się we wrześniu tego roku  i będą miały dwuletni termin zapadalności.  Oliwy do ognia dolała rewizja w dół prognoz dotyczących zarówno dynamiki PKB, jak i inflacji. Euro znalazło się pod silną presją sprzedających. Na głównej parze walutowej EUR/USD można było zaobserwować silny ruch kierunkowy w dół – kurs powrócił w okolice 1,1175 po raz ostatni obserwowane w czerwcu 2017 roku.
 

Indeks dolara znalazł się wczoraj na nowych tegorocznych maksimach. Dziś można zaobserwować lekkie odreagowanie silnego ruchu z czwartku w oczekiwaniu na publikacje z rynku pracy w USA. Lutowy raport z rynku pracy powinien być dobry, co będzie stanowiło wsparcie dla kontynuacji zwyżki na tym instrumencie.
 

EUR/USD
 

Spadki na EUR/USD wczoraj dotarły w rejon geometrycznego poziomu w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 1,0340. Aktualnie kurs broni tego poziomu, co w oczekiwaniu na publikacje z USA może przyczynić się do lekkiego odreagowania wczorajszych spadków. Notowania utrzymują się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali dziennej (50-, 100- i 200-okresowej), co z technicznego punktu widzenia powinno sprzyjać stronie podażowej na tej parze.
 
 

USD/CAD
 

USD/CAD w ostatnim czasie wybronił wsparcie w postaci 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej a korekta spadkowa swoim zasięgiem nie przekroczyła 38,2% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 1,2060. Utrzymanie notowań powyżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej) stało się impulsem do powrotu do wzrostów na tej parze. Notowania przełamały opór w postaci lokalnych szczytów w rejonie 1,3385, co otwiera możliwość testowania lokalnego  maksimum z  30.XII.2018 roku.  Wspomniane okolice 1,3385 stanowią aktualnie najbliższe wsparcie.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót