ANALIZA TECHNICZNA: US.100
2019-03-11 14:05:09

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy NASDAQ 100 (US.100) testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 7000,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 10-11.10.2018 r., 23.10.2018 r., 09.11.2018 r., 14-15.02.2019 r., 21-22.02.2019 r., 07-11.03.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 26.10.2018 r., 29.10.2018 r., 05-06.02.2019 r. Cena kontraktu znajduje się ponad średnimi kroczącymi EMA 50-,100-, 200- okresowymi w skali dziennej, co wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, US.100, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli nastąpi ponowny test i przebicie obszaru wsparcia 7000,0 pkt. to najprawdopodobniej nastąpi nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę kontraktu do kolejnego obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 6800,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 24-26.10.2018 r., 12-16.11.2018 r., 04-06.12.2018 r., 08.02.2019 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 11-13.12.2018 r., 18-21.01.2019 r., 25-28.01.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli wsparcie 7000,0 pkt. zostanie obronione to mogą pojawić się reakcje popytowe, które wyniosą wartość kontraktu do obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 7200,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 12-15.10.2018 r., 19-24.10.2018 r., 07-08.11.2018 r., 25.02.2019 r., 04-05.03.2019 r.

Wykres 2, US.100, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót