ANALIZA TECHNICZNA: GOLD
2019-03-13 10:03:22

Na wykresie dziennym można zauważyć, że układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, iż panuje trend wzrostowy dla ceny kontraktu na uncję złota. Aktualnie testowany jest obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1305,00. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 04-14.02.2019 r. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może znaczyć, że przeważa sentyment podażowy. Ewentualne wyjście powyżej poziomu 0,00 może nasilić reakcje popytowe.

Wykres 1, GOLD, interwał D1

Jeśli nastąpi nasilenie presji popytowej to najprawdopodobniej wartość kontraktu wzrośnie do kolejnego obszaru oporu położonego w okolicy poziomu 1330,00. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 31.01.2019 r., 22-28.02.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli obszar oporu 1305,00 zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 1280,00. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 26-27.12.2018 r. oraz broniony przez byki dniach 04-09.01.2019 r., 18-25.01.2019 r., 04-08.03.2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 100- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 2, GOLD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót