ANALIZA TECHNICZNA: UK.100
2019-03-14 10:14:48

Cena kontraktu na brytyjski indeks giełdowy FTSE 100 (UK.100) odbiła się od obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 7030,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 06-07.11.2018 r., 09-15.11.2018 r., 28.11-03.12.2018 r., 07-11.02.2019 r., 27-28.02.2019 r., 13.03.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 16-22.10.2018 r., 21-22.11.2018 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości dodatnie, co może wskazywać, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, UK.100, interwał D1

Jeśli sentyment popytowy zostanie utrzymany to może nastąpić wzrost wartości kontraktu w stronę obszaru oporu, który położony jest w pobliżu poziomu 7200,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 08-09.10.2018 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 14-25.02.2019 r., 05-07.03.2019 r., 11.03.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli nastąpi test i przebicie obszaru wsparcia 7030,0 pkt. to może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 6860,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 11.10.2018 r., 24-26.10.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 11-14.12.2018 r., 09-11.01.2019 r., 15.01.2019 r.

Wykres 2, UK.100, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót