ANALIZA TECHNICZNA: OIL.WTI
2019-03-15 10:08:58

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena kontraktu na baryłkę ropy WTI przebiła średnią kroczącą EMA 200- okresową i zmierza w kierunku obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu okrągłego poziomu 60,00. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 08-09.11.2018 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że panuje trend spadkowy. Natomiast jeśli cena kontraktu utrzyma się powyżej średnich kroczących to może znaczyć, że rozpoczął się trend wzrostowy. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartości powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może zainicjować reakcje podażowe.

Wykres 1, OIL.WTI, interwał D1

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla niższego interwału H1 wskazuje, że trend krótkookresowy jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi test i przebicie obszaru oporu 60,00. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę do kolejnego obszaru oporu położonego w pobliżu poziomu 62,50. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 02-05.11.2018 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli opór 60,00 zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 57,50. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 14-20.11.2018 r., 20-25.02.2019 r., 27.02-05.03.2019 r.

Wykres 2, OIL.WTI, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót