JAK CZŁONKOWIE FOMC TYM RAZEM PROGNOZUJĄ STOPY PROCENTOWE?
2019-03-20 11:14:38

- Dziś decyzja FOMC i nowe prognozy
- Brexit wciąż gorącym tematem
- Polska produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 6,9% r/r
 
Wydarzeniem dnia podczas środowej sesji jest posiedzenie Rezerwy Federalnej (Fed), które przede wszystkim będzie skrupulatnie analizowane pod kątem gołębich akcentów ze strony członków FOMC. W marcu nie jest antycypowana zmiana poziomu kosztu pieniądza w USA, jednakże ciekawa będzie ścieżka projekcji stóp procentowych tzw. dot plots. Zgodnie z grudniowymi prognozami większość członków FOMC widziałaby jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych w 2019 roku, więc zobaczymy na ile nieco bardziej gołębia retoryka wpisała się w oczekiwania członków Komitetu. Ponadto komunikat powinien potwierdzać, że kolejne decyzje Fed w kwestii polityki pieniężnej będą uzależnione od napływających danych z gospodarki amerykańskiej i rozwoju sytuacji na rynkach światowych.
 

Brexit pozostaje gorącym tematem, a atmosferę wokół wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) podgrzewa fakt, że odsunięto możliwość ponownego głosowania nad umową wynegocjowaną z UE bez wyraźnych zmian w projekcie porozumienia. Wobec powyższego premier May jak na razie pozostaje jedynie wystosowanie prośby o odroczenie daty Brexitu, co musi zostać odpowiednio uzasadnione i na co wyrazić zgodę muszę wszystkie kraje członkowskie UE. Decyzje o tym, czy jest zgoda na przesunięcie tego terminu poznamy w trakcie rozpoczynającego się już jutro szczytu UE. W oczekiwaniu na to wydarzenie na parze GBP/USD nie obserwujemy większej zmienności. Notowania utrzymują się nieco poniżej tegorocznych szczytów.
 

Złoty korzystał w ostatnich dniach z nieco lepszego  nastroju na rynkach światowych, co zaowocowało powrotem USD/PLN w okolice 3,7730 i EUR/PLN w rejon 4,2850. Dzisiaj wsparciem dla naszej krajowej waluty pozostają także dane o produkcji przemysłowej w lutym, która wzrosła o 6,9% w skali roku wobec oczekiwanego wzrostu o 4,8% rok do roku. To pozytywnie nastraja odnośnie kondycji polskiego przemysłu pomimo widocznego spowolnienie w gospodarce niemieckiej. Ceny produkcji sprzedanej w lutym przyśpieszyły do 2,9% r/r z 2,2% r/r, natomiast opublikowane wczoraj dane odnośnie przeciętnych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach nie wskazują na wygasanie presji płacowej. Dane pozostają nadal neutralne z punktu widzenia krajowej polityki pieniężnej.
 

USD/PLN
 

Notowania USD/PLN przełamały wczoraj wsparcie w postaci 100-okresowej średniej EMA w skali dziennej oraz wybiły się dołem z chmury ichimoku, co z technicznego punktu widzenia otwiera drogę do pogłębienia spadków. Najbliższe wsparcie wyznacza geometryczny poziom 3,7645 w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej kształtującej się od 31.I.2019 roku. Dolne ograniczenie chmury wyznacza obecnie opór na poziomie 3,7825.
 
 

EUR/JPY
 

EUR/JPY sukcesywnie zbliża się w okolice oporu w postaci linii poprowadzonej po maksimach lokalnych począwszy od listopada 2018 r., która aktualnie przebiega w rejonie 126,95 jenów za euro. Wobec dość dobrych nastrojów utrzymujących się na rynku wzrosty mogą być kontynuowane i strona popytowa może podjąć próbę przełamania tych okolic i powrotu w rejon 200-okresiowej średniej EMA w skali D1. Najbliższe wsparcie wyznacza 100-okresowa średnia EMA na poziomie 126,20.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarktes.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót