FED NIE PROGNOZUJE PODWYŻEK STÓP W TYM ROKU
2019-03-21 11:01:41

- Dziś posiedzenie Banku Anglii
- Czy przywódcy UE zatwierdzą wniosek o przesunięcie terminu Brexitu
- Fed nie prognozuje podwyżek stóp w tym roku
 
Podczas czwartkowej sesji funt pozostaje w centrum zainteresowania. Po pierwsze za sprawą Banku Anglii, który dziś będzie decydował o parametrach polityki pieniężnej. Po drugie ze względu na kwestię Brexitu, która będzie dziś poruszana na rozpoczynającym się szczycie UE. W przypadku BoE konsensus rynkowy nie zakłada zmian w poziomie stóp procentowych czy wartości programu skupu aktywów, gdyż najprawdopodobniej bank będzie chciał się wstrzymać z decyzjami do czasu zakończeniu procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wobec wstrzemięźliwość innych banków centralnych w kwestii podwyżek stóp procentowych, BoE może także nie spieszyć się z decyzją o wzroście kosztu pieniądza. Gorącym tematem pozostaje Brexit na kilka dni przed graniczną datą 29 marca. Premier May złożyła wczoraj wniosek o odłożenie do 30 czerwca daty wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, z kolei dziś debatować nad wnioskiem będą przywódcy UE. Zgodnie z doniesieniami szefa Rady Europejskiej krótkie wydłużenie terminu Brexitu byłoby możliwe pod warunkiem poparcia wypracowanej umowy przez Izbę Gmin przed 29 marca. W przeciwnym wypadku rozważanym scenariuszem byłoby znaczące opóźnienie Brexitu, jednak do takiej propozycji bardzo sceptycznie podchodzi premier May. W takiej atmosferze należy spodziewać się większej zmienności na parach z funtem brytyjskim.
 

Indeks dolara przełamał wczoraj 200-okresową średnią EMA w skali dziennej w reakcji na gołębią retorykę komunikatu Rezerwy Federalnej (Fed) i najnowszą projekcję wskazującą na niższy poziom stóp procentowych w przyszłości. Aktualnie członkowie FOMC spodziewają się, że koszt pieniądza w 2019 roku pozostanie na niezmienionym poziomie, podczas gdy jeszcze w grudniu prognozy wskazywały na dwie podwyżki stóp procentowych w tym roku. Deklaracje te pokrywają się z gołębim zwrotem w retoryce banku, który nastąpił na początku tego roku. Co więcej, Fed potwierdził swój plan zakończenia redukcji sumy bilansowej oraz wyraził swoją mniej optymistyczną ocenę koniunktury gospodarczej w USA. Pomimo solidnej kondycji amerykańskiego rynku pracy, widać spowolnienie wzrostu aktywności gospodarczej. Istotne złagodzenie nastawienia w polityce pieniężnej spotkało się z silną wyprzedażą dolara. EUR/USD powrócił wczoraj w okolice tuż poniżej 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej.  
 

Złoty umacniał się wczoraj na fali lepszych danych o produkcji przemysłowej w Polsce i mniejszego popytu na dolara. Dziś z Polski napłynęły dane o sprzedaży detalicznej, która wzrosła w lutym o 6,54% w ujęciu rocznym wobec oczekiwanego wzrostu o 6,3% r/r, co pozytywnie nastraja odnośnie wyników sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach, które dodatkowo wspierać będzie wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń. Wsparciem dla PLN pozostają także wzrost produkcji budowlano-montażowej w lutym o 15,1% w skali roku.
 

EUR/PLN
 

Ostatnie dni charakteryzowały się umocnieniem złotego względem euro, co sprowadziło notowania EUR/PLN poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-,100- i 200-okresowej) w skali dziennej. Kurs znajduje się poniżej dolnego ograniczenia chmury ichimoku, co może stać się impulsem do  dalszego pogłębienia spadków i powrotu w okolice dolnego zakresu szerszego przedziału wahań 200-okresowa średnia EMA w skali D1wyznacza najbliższy opór w rejonie 4,2935.
 
 

EUR/USD
 

EUR/USD przełamał wczoraj linię poprowadzoną po lokalnych szczytach w skali D1 począwszy od IX.2018 roku w reakcji na gołębie tony Fed. Po raz kolejny para wyhamowała  wzrosty tuż poniżej 200-okresowej średniej EMA w skali D1, która historycznie stanowiła silny opór w dłuższym terminie. Wobec braku planów podwyżek stóp procentowych w 2019 roku w USA, słabszy sentyment do dolara może się utrzymać. Najbliższe wsparcie wyznacza 100-okresowa średnia EMA na poziomie 1,1376.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót