FED NIE PROGNOZUJE PODWYŻEK STÓP W TYM ROKU
2019-03-21 11:01:41

- Dziś posiedzenie Banku Anglii
- Czy przywódcy UE zatwierdzą wniosek o przesunięcie terminu Brexitu
- Fed nie prognozuje podwyżek stóp w tym roku
 
Podczas czwartkowej sesji funt pozostaje w centrum zainteresowania. Po pierwsze za sprawą Banku Anglii, który dziś będzie decydował o parametrach polityki pieniężnej. Po drugie ze względu na kwestię Brexitu, która będzie dziś poruszana na rozpoczynającym się szczycie UE. W przypadku BoE konsensus rynkowy nie zakłada zmian w poziomie stóp procentowych czy wartości programu skupu aktywów, gdyż najprawdopodobniej bank będzie chciał się wstrzymać z decyzjami do czasu zakończeniu procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wobec wstrzemięźliwość innych banków centralnych w kwestii podwyżek stóp procentowych, BoE może także nie spieszyć się z decyzją o wzroście kosztu pieniądza. Gorącym tematem pozostaje Brexit na kilka dni przed graniczną datą 29 marca. Premier May złożyła wczoraj wniosek o odłożenie do 30 czerwca daty wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, z kolei dziś debatować nad wnioskiem będą przywódcy UE. Zgodnie z doniesieniami szefa Rady Europejskiej krótkie wydłużenie terminu Brexitu byłoby możliwe pod warunkiem poparcia wypracowanej umowy przez Izbę Gmin przed 29 marca. W przeciwnym wypadku rozważanym scenariuszem byłoby znaczące opóźnienie Brexitu, jednak do takiej propozycji bardzo sceptycznie podchodzi premier May. W takiej atmosferze należy spodziewać się większej zmienności na parach z funtem brytyjskim.
 

Indeks dolara przełamał wczoraj 200-okresową średnią EMA w skali dziennej w reakcji na gołębią retorykę komunikatu Rezerwy Federalnej (Fed) i najnowszą projekcję wskazującą na niższy poziom stóp procentowych w przyszłości. Aktualnie członkowie FOMC spodziewają się, że koszt pieniądza w 2019 roku pozostanie na niezmienionym poziomie, podczas gdy jeszcze w grudniu prognozy wskazywały na dwie podwyżki stóp procentowych w tym roku. Deklaracje te pokrywają się z gołębim zwrotem w retoryce banku, który nastąpił na początku tego roku. Co więcej, Fed potwierdził swój plan zakończenia redukcji sumy bilansowej oraz wyraził swoją mniej optymistyczną ocenę koniunktury gospodarczej w USA. Pomimo solidnej kondycji amerykańskiego rynku pracy, widać spowolnienie wzrostu aktywności gospodarczej. Istotne złagodzenie nastawienia w polityce pieniężnej spotkało się z silną wyprzedażą dolara. EUR/USD powrócił wczoraj w okolice tuż poniżej 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej.  
 

Złoty umacniał się wczoraj na fali lepszych danych o produkcji przemysłowej w Polsce i mniejszego popytu na dolara. Dziś z Polski napłynęły dane o sprzedaży detalicznej, która wzrosła w lutym o 6,54% w ujęciu rocznym wobec oczekiwanego wzrostu o 6,3% r/r, co pozytywnie nastraja odnośnie wyników sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach, które dodatkowo wspierać będzie wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń. Wsparciem dla PLN pozostają także wzrost produkcji budowlano-montażowej w lutym o 15,1% w skali roku.
 

EUR/PLN
 

Ostatnie dni charakteryzowały się umocnieniem złotego względem euro, co sprowadziło notowania EUR/PLN poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-,100- i 200-okresowej) w skali dziennej. Kurs znajduje się poniżej dolnego ograniczenia chmury ichimoku, co może stać się impulsem do  dalszego pogłębienia spadków i powrotu w okolice dolnego zakresu szerszego przedziału wahań 200-okresowa średnia EMA w skali D1wyznacza najbliższy opór w rejonie 4,2935.
 
 

EUR/USD
 

EUR/USD przełamał wczoraj linię poprowadzoną po lokalnych szczytach w skali D1 począwszy od IX.2018 roku w reakcji na gołębie tony Fed. Po raz kolejny para wyhamowała  wzrosty tuż poniżej 200-okresowej średniej EMA w skali D1, która historycznie stanowiła silny opór w dłuższym terminie. Wobec braku planów podwyżek stóp procentowych w 2019 roku w USA, słabszy sentyment do dolara może się utrzymać. Najbliższe wsparcie wyznacza 100-okresowa średnia EMA na poziomie 1,1376.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót