ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN
2019-04-12 10:13:26

Na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej USD/PLN układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Aktualnie cena testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 3,7900. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 25-26.10.2018 r., 05-06.11.2018 r., 19-21.11.2018 r., 30.11-06.12.2018 r., 02-03.01.2019 r., 24-25.01.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 27.02-05.03.2019 r., 13-14.03.2019 r., 25-26.03.2019 r., 10-11.04.2019 r. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wyprzedania i osiąga wartości poniżej poziomu 20. Ewentualne wyjście powyżej tego poziomu może zainicjować reakcje popytowe. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 100- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 1, USD/PLN, interwał D1

Warto zwrócić uwagę, iż dla niższego interwału czasowego H1, układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to może nastąpić ponowny test i przebicie obszaru wsparcia 3,7900. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji podażowej i spadek ceny do kolejnego obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 3,7400. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 07-08.11.2018 r., 04.12.2018 r., 06.12.2018 r., 10.12.2018 r., 19-21.12.2018 r., 24.12.2018 r., 28.12.2018 r., 31.12.2018 r.-02.01.2019 r., 07-08.01.2019 r., 14-15.01.2019 r., 03-04.02.2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli wsparcie 3,7900 zostanie obronione to najprawdopodobniej pojawią się reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę do obszaru oporu, który znajduje się w pobliżu poziomu 3,8400. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 31.10-01.11.2018 r., 12-13.11.2018 r., 11-12.02.2019 r., 17-19.02.2019 r., 29.03-03.04.2019 r.

Wykres 2, USD/PLN, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót