ANALIZA TECHNICZNA: DE.30
2019-05-14 08:12:29

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) odbiła się od obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 11850,0 pkt. i zmierza w kierunku obszaru oporu położonego w okolicy poziomu 12000,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 05-06.09.2018 r., 17-18.09.2018 r., 15-16.04.2019 r., 09-10.05.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 10-11.09.2018 r., 09-10.10.2018 r. 03-09.04.2019 r., Na wykresie dziennym cena kontraktu znajduje się ponad układem średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych, co wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wyprzedania i osiąga wartości poniżej poziomu 30. Ewentualne wyjście powyżej tego poziomu może zainicjować reakcje popytowe.

Wykres 1, DE.30, interwał D1

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla niższego interwału czasowego H1 wskazuje, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi spadek wartości kontraktu do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 11850,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 07.09.2018 r., 11.09.2018 r., 08-09.10.2018 r., 09-11.04.2019 r., 13-14.05.2019 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 16-17.10.2018 r., 19.03.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli obszar oporu 12000,0 pkt. zostanie przetestowany i przebity to może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść wartość kontraktu do kolejnego obszaru oporu, który znajduje się w pobliżu poziomu 12150,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 04.09.2018 r., 28.09.2018 r., 02-04.10.2018 r., 18.04.2019 r., 06.05.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 13-17.09.2018 r., 08-10.05.2019 r.

Wykres 2, DE.30, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót