ANALIZA TECHNICZNA: US.30
2019-05-15 10:17:17

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy Dow Jones (US.30) panuje trend wzrostowy. Wczorajszego dnia cena kontraktu odbiła się od obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 25200 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 11-16.10.2018 r., 18.10.2018 r., 02-05.11.2018 r., 16.11.2018 r., 29-30.11.2018 r., 14-15.02.2019 r., 08-11.03.2019 r., 13-14.05.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 07.12.2018 r., 05-07.02.2019 r. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości ujemne, co może wskazywać, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, US.30, interwał D1

Warto zwrócić uwagę, iż na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to może nastąpić ponowny test i przebicie obszaru wsparcia 25200 pkt. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić wartość kontraktu do kolejnego obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 24600 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 24-26.10.2018 r., 30.01.2019 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 21-22.11.2018 r., 11-14.12.2018 r., 18-22.01.2019 r., 25-28.01.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli pojawią się reakcje podażowe to możliwy jest wzrost wartości kontraktu do obszaru oporu, który znajduje się w okolicy poziomu 25800 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 16-18.10.2018 r., 02.11.2018 r., 11-12.03.2019 r., 26-27.03.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 21-22.02.2019 r., 27.02-01.03.2019 r., 18-19.03.2019 r., 07-10.05.2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 100- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny.

Wykres 2, US.30, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót