POPYT NA BEZPIECZNE AKTYWA UTRZYMUJE SIĘ
2019-05-15 11:00:21

- Spowolnienie gospodarki w Polsce nieznaczne
- Dziś posiedzenie RPP
- Popyt na bezpieczne aktywa utrzymuje się 
 
Środowa sesja będzie przebiegała pod dyktando wstępnych odczytów tempa wzrostu gospodarczego w Niemczech, Polsce i całej strefie euro. Dane z niemieckiej gospodarki, które były generalnie zgodne z oczekiwaniami i wskazywały na dynamikę PKB na poziomie 0,4% w ujęciu kwartalnym. Na szczęcie gospodarka naszego zachodniego sąsiada w dalszym ciągu rozwija się, choć tempo wzrostu jest dalekie od zadowalającego. Odczyt PKB dla całej strefy euro był zgodny w oczekiwaniami i wyniósł 0,4% w ujęciu kwartalnym i 1,2% w skali roku. Z kolei wzrost koniunktury w Polsce wyhamował do 4,6% z 4,9% w pierwszych trzech miesiącach tego roku, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał odczyt na poziomie 4,5% r/r. Dane potwierdzają, że spowolnienie gospodarki nie było znaczne, co powinno cieszyć mając na uwadze utrzymujące się napięcie wywołane wojną handlową między USA a Chinami, a także rozwojową sytuację w kwestii nałożenia ceł na samochody importowane z Europy. W centrum zainteresowania inwestorów będzie pozostawał dzisiaj także odczyt sprzedaży detalicznej w USA w kwietniu oraz dzisiejsze posiedzenia RPP. Konsensus rynkowy zakłada, że retoryka Rady nie ulegnie większym zmianom, jednakże ciekawe będą wszelkie komentarze dotyczące szybszego niż oczekiwano przyśpieszenia inflacji CPI w kwietniu. Dopóki jednak ten poziom utrzymuje się poniżej celu RPP, to będzie przeważało stanowisko o zasadności utrzymywania stabilnych stóp procentowych w najbliższych miesiącach w Polsce.
 

Opublikowane dziś w nocy dane z chińskiej gospodarki wspierają oczekiwania, że Państwo Środka będzie musiało w dalszym ciągu kontynuować działania mające na celu wsparcie tamtejszej gospodarki. Wzrost produkcji przemysłowej spowolnił bowiem w kwietniu do 5,4% wobec oczekiwanego wzrostu o 6,5%. Rozczarowały także wyniki sprzedaży detalicznej za poprzedni miesiąc, bowiem zwiększyła się ona o 7,2% w skali roku podczas gdy konsensus rynkowy zakładał jej wzrost o 8,6%. Słabsze od oczekiwań dane mogą ciążyć nastrojom rynkowym. Po głębszych spadkach w poniedziałek, wczoraj zagraniczne indeksy akcji zdołały nieco odreagować ostatnie zniżki. Dzisiaj jednak jak na razie nie widać próby kontynuacji tego ruchu.
 

Popyt na bezpieczne aktywa utrzymuje się na rynkach wobec czego takie waluty jak JPY, CHF czy USD zyskują na wartości.  Kluczowy dla sentymentu rynkowego pozostanie rozwój wydarzeń w handlu. Jeszcze w tym tygodniu amerykański prezydent podejmie decyzje w kwestii ceł na samochody sprowadzane w Europie, co może spotkać się także z większą reakcją rynkową.
 
 
EUR/USD
 

EUR/USD miał problemy z trwałym utrzymaniem się powyżej oporu w postaci 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej, co zaowocowało powrotem poniżej poziomu 1,1250. Notowania utrzymują się wciąż w zakresie wyznaczonym przez granice klinu spadkowego, w związku z czym zakres wahań w dalszym ciągu może pozostać ograniczony do czasu wybicia. Najbliższy opór wyznaczają okolice 1,1240/65. Minima lokalne z marca i kwietnia wyznaczają wsparcie w rejonie 1,1175/80.
 
 

USD/JPY
 

USD/JPY oscyluje aktualnie w rejonie 38,2% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 104,87 jenów za dolara. Wobec nie słabnącego popytu na bezpieczne aktywa para może pogłębić spadki biorąc pod uwagę, że aktualny impuls spadkowy jest największym ruchem korekcyjnym w tym roku. Ponadto układ średnich kroczących EMA (50-, 100 i 200-okresowej) w skali D1 sprzyja stronie podażowej na tej parze. W przypadku kontynuacji zniżek kurs będzie kierował się w okolice 108,50.
 
 
 
Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót