ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN
2019-06-10 10:25:04

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny pary walutowej USD/PLN panuje trend wzrostowy. Po spadkach trwających od dnia 30.05.2019 r., cena odbiła się od wsparcia 3,7550 i aktualnie dotarła do obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 3,7750. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 21-24.12.2018 r., 26-27.12.2018 r., 15.01.2019 r., 18-23.01.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 28.02-01.03.2019 r., 12.04.2019 r., 15-18.04.2019 r. Oscylator stochastyczny dla wykresu dziennego wskazuje na obszary wyprzedania i osiąga wartości poniżej poziomu 20. Ewentualne wyjście powyżej tego poziomu może zainicjować reakcje popytowe.

Wykres 1, USD/PLN, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1, układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli obszar oporu 3,7750 zostanie obroniony to najprawdopodobniej pojawią się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę w stronę obszaru wsparcia znajdującego się w okolicy poziomu 3,7550. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 16-17.01.2019 r., 25-19.01.2019 r., 07-10.06.2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli opór 3,7750 zostanie przebity to może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę w stronę kolejnego obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 3,7950. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 02-03.01.2019 r., 24-25.01.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 08.02.2019 r., 06-07.03.2019 r., 13-15.03.2019 r., 25-26.03.2019 r., 09-11.04.2019 r., 04-05.06.2019 r.

Wykres 2, USD/PLN, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót