ANALIZA TECHNICZNA: DE.30
2019-06-11 10:14:14

Dzisiejszego dnia od otwarcia notowań, cena na kontrakt na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) kieruje się w stronę obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 12250,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 23-29.04.2019 r., 02.05.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 08-10.05.2019 r., 16-20.05.2019 r., 22.05.2019 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może znaczyć, że przeważa sentyment podażowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to histogram MACD może zacząć osiągać wartości dodatnie.

Wykres 1, DE.30, interwał D1

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla niższego interwału czasowego H1 może wskazywać, że trend krótkookresowy jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi test i przebicie obszaru oporu 12250,0 pkt. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść wartość kontraktu w stronę kolejnego obszaru oporu położonego w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 03.05.2019 r., który wynosi 12460,1 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 02-03.05.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli opór 12250,0 pkt. zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić wartość kontraktu w stronę obszaru wsparcia, który znajduje się w okolicy poziomu 12050,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 04-08.04.2019 r., 27-28.05.2019 r., 05-07.06.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 07-10.05.2019 r., 16.05.2019 r., 20-22.05.2019 r.

Wykres 2, DE.30, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót