KWESTIA SPORU Z CHINAMI WRACA NA TAPETĘ
2019-06-11 11:10:29

- Trump znów grozi Chinom
- Dobre nastroje na zagranicznych rynkach akcji
- Złoty dziś pozostaje słabszy względem EUR i USD
 
Dobre nastroje utrzymują się na rynkach akcji pomimo kolejnych gróźb ze strony Trump’a o możliwości rozszerzenia ceł na chiński import, jeśli prezydent Xi Jinping nie spotka się z nim podczas szczytu G20. Amerykański prezydent wciąż wierzy, że Chiny zawrą porozumienie handlowe z USA w najbliższym czasie pomimo twardego stanowiska i braku ustępstw ze strony amerykańskiej. Taki stan rzeczy może sprzyjać podtrzymaniu lepszego sentymentu do rynków wschodzących, jak i apetytu na bardziej ryzykowne aktywa. Z powodu braku istotniejszych publikacji makroekonomicznych dzisiaj, głównym motorem do ruchów pozostanie sentyment rynkowy.  Z tego względu, że na jutro zaplanowany jest odczyt inflacji CPI w USA, to warto zwrócić na dzisiejszą publikację wskaźnika inflacji PPI za maj. Konsensus rynkowy zakłada, że w maju nastąpi wyhamowanie dynamiki cen producentów do 2,0% r/r z 2,2%, co stanowiłoby potwierdzenie niskiej presji inflacyjnej w gospodarce,
 

Od początku tego tygodnia utrzymuje się presja na walutę brytyjską. Wczoraj impulsem do przeceny funta stały się rozczarowujące dane o produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii, która spadła w kwietniu o 2,7% w ujęciu miesięcznym oraz o 1,0% w skali roku. Wynik był słabszy niż oczekiwania rynkowe, gdyż konsensus zakładał wzrost o 0,1% m/m i o 0,5% r/r. Dziś kolejna porcja danych z brytyjskiego rynku pracy, jednakże sentyment do funta może pozostać słabszy do czasu ustabilizowania się sytuacji na scenie politycznej i wyboru nowego premiera, który zastąpi May na tym stanowisku. Główna para GBP/USD oscyluje w rejonie okrągłego poziomu 1,2700, natomiast EUR/GBP utrzymuje się powyżej okolic 0,8900 i konsekwentnie podąża w okolice tegorocznych maksimów lokalnych.
 

Wczoraj złoty oscylował w pobliżu piątkowych minimów, natomiast dzisiaj już  wyraźniej tarci na wartości względem euro. Po krótkiej konsolidacji w okolicy dolnego ograniczenia szerszego zakresu wahań w rejonie 4,2575- 4,3465, dziś widoczna jest aktywność ze strony popytowej w tym rejonie. USD/PLN wyhamował z kolei spadki w rejonie 50-okresowej średniej EMA w skali D1, która aktualnie stanowi średnioterminowe wsparcie. Łagodniejsza polityka pieniężna ze strony głównych banków centralnych może sprzyjać PLN w sytuacji dobrych danych publikowanych z polskiej gospodarki.
 

EUR/USD
 

EUR/USD oscyluje poniżej 200-okresowej średniej EMA w skali D1, która z technicznego punktu widzenia stanowi silną barierę dla strony popytowej na tej parze. Przełamanie okolic 1,1340/50 otworzy drogę do dalszej zwyżki notowań tej pary w rejon 1,1380, gdzie przebiega 38,2% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 1,1814. 50-okresowa średnia EMA w skali D1 skierowała się ku górze, jednakże sygnał zmiany trendu na tej parze nie został jeszcze wygenerowany. Wsparcie w postaci 100-okresowej średniej EMA w skali D1 znajduje się na poziomie 1,1257.
 
 
 

EUR/JPY
 

EUR/JPY powrócił dziś do wzrostów, czemu sprzyjają lepsze nastroje na rynkach akcji. Notowania powinny obecnie sukcesywnie kierować się w okolice geometrycznego poziomu w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z okolic 127,50 jenów za euro oraz 50-okresowej  średniej EMA w skali D1, które wyznaczają strefę oporu w rejonie 123,20/35. Kurs znajduje się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej), co ogranicza skalę wzrostu obecnego impulsu wzrostowego.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót