ANALIZA TECHNICZNA: AUD/USD
2019-07-10 10:05:48

Na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej AUD/USD można zauważyć, iż układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, ze panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości tuż ponad linią 0,00. Ewentualne wyjście wartości histogramu poniżej linii 0,00 może nasilić presję podażową. Aktualnie cena zmierza w stronę obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 0,6900. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w drugiej połowie maja 2019 r. oraz broniony przez byki w ostatnich dniach maja 2019 r.

Wykres 1, AUD/USD, interwał D1

Warto zwrócić uwagę, iż na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że trend krótkookresowy również jest spadkowy. Jeśli nastąpi test i przebicie obszaru wsparcia 0,6900 to najprawdopodobniej nastąpi nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę w stronę kolejnego obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 0,6830. Od tego poziomu cena odbiła się w połowie czerwca, gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli wsparcie 0,6900 zostanie obronione to mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę do obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 0,6970. Poziom ten był broniony przez byki w pierwszych połowach maja, czerwca i lipca 2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 50- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny.

Wykres 2, AUD/USD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót