ANALIZA TECHNICZNA: OIL.BRENT
2019-07-11 10:39:54

Cena kontraktu na baryłkę ropy Brent wybija się ponad chmurę ichimoku w skali dziennej. Jeśli dzisiejsza świeczka dzienna zamknie się powyżej chmury ichimoku to może znaczyć, że rozpoczął się trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego zaczął osiągać wartości dodatnie co wskazuje, że przewagę posiada sentyment popytowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to cena kontraktu dotrze do obszaru oporu, który położony jest w pobliżu poziomu 68,00. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w drugiej połowie lutego 2019 r., w połowie marca 2019 r. oraz w ostatnich dniach maja 2019 r.

Wykres 1, OIL.BRENT, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 warto zwrócić uwagę, iż cena kontraktu znajduje się ponad chmurą ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kiun-sen, co może znaczyć, że trend krótkookresowy jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi test i przebicie obszaru oporu 68,00. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść wartość kontraktu w stronę kolejnego obszaru oporu zlokalizowanego w okolicy poziomu 70,00. Od tego poziomu cena odbijała się w pierwszej połowie kwietnia oraz maja 2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli opór 68,00 zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę kontraktu w stronę obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 66,00. Poziom ten był broniony przez byki w połowie lutego 2019 r., w drugiej połowie marca i maja 2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w drugiej połowie czerwca 2019 r.

Wykres 2, OIL.BRENT, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót