ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY
2019-08-01 10:09:24

Po wczorajszej decyzji FED o obniżeniu wysokości stopy procentowej o 25 pb. do poziomu 2,25%, nastąpiła aprecjacja dolara amerykańskiego względem jena japońskiego i cena dla tej pary walutowej przebiła obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 109,00. Poziom ten był broniony przez byki w połowie maja 2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w pierwszej połowie lipca 2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 100- okresowa dla wykresu dziennego, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga natomiast wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, USD/JPY, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że trend krótkookresowy jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi wzrost ceny w stronę kolejnego obszaru oporu położonego w pobliżu poziomu 109,80. Od tego poziomu cena odbijała się w marcu i maju 2019 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w drugiej połowie maja 2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli pojawią się reakcje podażowe to może nastąpić spadek ceny do obszaru wsparcia, który znajduje się w pobliżu poziomu 108,20. Poziom ten był broniony przez byki na przełomie maja i czerwca 2019 r., w pierwszej połowie lipca 2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w drugiej połowie czerwca 2019 r. i w połowie lipca 2019 r.

Wykres 2, USD/JPY, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót