RYNKI LICZYŁY NA WIĘCEJ
2019-08-01 10:43:50

- Stopy procentowe w USA zostały obniżone
- Dziś o parametrach polityki pieniężnej decyduje BoE
- Indeks PMI w Polsce spadł do 47,4 pkt. w lipcu
 
Emocje związane z lipcowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej już nieco opadły, jednakże rynki pozostaną pod wpływem wczorajszej decyzji FOMC, na mocy której stopy procentowe w USA zostały zgodnie z konsensusem rynkowym obniżone o 25pb. Było to pierwsze ciecie kosztu pieniądza od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku, które sprowadziło stopę funduszy federalnych do 2,00-2,25%. Jednocześnie zadecydowano o wstrzymaniu programu redukcji sumy bilansowej w sierpniu, czyli o dwa miesiące wcześniej niż pierwotnie planowano. Decyzja nie była jednomyślna, gdyż swój sprzeciw wobec obniżki kosztu pieniądza wyraził zarówno Eric Rosengren, jak i Esther George argumentując swoje wątpliwości niskim poziomem stopy bezrobocia zbliżonym do 50-letniego minimum, silnymi wydatkami gospodarstwo domowych a także utrzymującą się ekspansją gospodarczą w USA. W opinii większości jednak stłumiona presja inflacyjna, słabe perspektywy dla wzrostu gospodarczego na świecie oraz utrzymująca się niepewność w kwestiach handlowych to wystraczający powód, by amerykański bank centralny zdecydował się na wsparcie gospodarki. Generalnie głównym wyznacznikiem dalszych posunięć Fed będzie dbałość o podtrzymanie ekspansji, jednakże podczas konferencji prasowej Powell dał jasno do zrozumienia, że nie ma co liczyć na długi cykl obniżek stóp procentowych, co mocno rozczarowało inwestorów, przyczyniło się do umocnienia dolara, spadku rentowności amerykańskich obligacji oraz spadku cen akcji. Reasumując, cięcie stóp miało charakter prewencyjny, co zwiększa istotność napływających danych z USA w najbliższym czasie, gdyż w przypadku pozytywnych niespodzianek Fed może nie być skory do szybkiej powtórki lipcowej decyzji, ponieważ pozytywne prognozy dla amerykańskiej gospodarki zostały podtrzymane.
 

Podczas czwartkowej sesji z kolei o parametrach polityki pieniężnej będzie decydował Bank Anglii (BoE) i bank centralny Czech (CNB). W obydwu przypadkach konsensus rynkowy zakłada utrzymanie poziomu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Gołębia postawa Europejskiego Banku Centralnego powinna sprzyjać zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych u naszego sąsiada. Z kolei niepewność związana z warunkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i wzrost ryzyka bezumownego Brexitu wzmocnił oczekiwania na bardziej gołębią retorykę ze strony BoE, pomimo, iż jeszcze niedawno rynki antycypowały, że w przypadku łagodnego procesu opuszczenia UE kolejnym krokiem ze strony brytyjskiego banku centralnego może być podwyżka stóp procentowych. Dzisiejszej decyzji BoE będzie towarzyszyła publikacja raportu nt. inflacji, co pozwoli ocenić czy istnieje ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego na poziomie 2,0%.
 

W reakcji na wczorajszą decyzję FOMC indeks dolara kontynuował wzrosty i dziś ustanowił nowe tegoroczne maksimum lokalne powyżej poziomu 98,50 pkt. Główna para walutowa EUR/USD pogłębiła spadki przełamując psychologicznym poziom 1,1100 i aktualnie oscyluje w rejonie 1,1030. Finalne lipcowe odczyty wskaźników PMI dla przemysłu wskazują na wyraźnie pogorszenie koniunktury tym sektorze w Europie. Przed nami jeszcze odczyt indeksu ISM dla amerykańskiego przemysłu, który powinien wypaść zdecydowanie lepiej w porównaniu do europejskich odpowiedników. Z kolei w lipcu indeks PMI spadł do 47,4 pkt. z 48,4 pkt. w czerwcu, co może wskazywać na dalsze problemy sektora wytwórczego. 
 

USD/PLN
 

USD/PLN ustanowił dzisiaj nowe tegoroczne maksimum powyżej poziomu 3,8900, co potwierdziło przewagę strony popytowej. Notowania istotnie oddaliły się od górnego ograniczenia chmury ichimoku zarówno w ujęciu dziennym, jak i tygodniowym a także kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej). Techniczny obraz rynku sprzyja dalszym wzrostom a najbliższy opór wyznacza geometryczny poziom 3,9050 w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali spadkowej kształtującej się od XII.2016 r.
 
 

EUR/USD
 

EUR/USD pogłębia spadki po wczorajszej decyzji FOMC. Notowania przełamały psychologiczną barierę na poziomie 1,1100, co na gruncie analizy technicznej daje zielone światło do powrotu w okolice 1,0950, gdzie wsparcie wyznaczają minima z VII.2016 r.  Układ średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) zarówno w skali D1, jak i tygodniowej sprzyja stronie podażowej w średnim terminie.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót